چکیده
 

آمونیوم اورانیل کربنات یکی از محصولات میانی در فرایند تبدیل کیک زرد به گاز هگزا فلوراید اورانیم است که با تزریق محلول آمونیوم کربنات به محلول اورانیل نیترات تولید می‌شود. بهره‌ی رسوب‌دهی آمونیوم اورانیل کربنات، مهم‌ترین پارامتر این فرایند محسوب می‌شود، زیرا مورفولوژی و توزیع اندازه‌ی ذرات پودر آمونیوم اورانیل کربنات تولیدی در این فرایند به علت تبدیل شدن به هگزا فلوراید اورانیم اهمیت چندانی ندارد. در این پژوهش، به صورت تجربی تمامی پارامترهای فرایندی اثرگذار بر بهره‌ی رسوب‌دهی آمونیوم اورانیل کربنات در این فرایند بررسی، تحلیل شده است. نتایج نشان داد که پارامترهای دبی محلول آمونیوم کربنات، زمان ماند، سرعت هم‌زن، الگوی تزریق محلول آمونیوم کربنات، و دمای رسوب‌دهی تأثیر چندانی بر کارایی رسوب‌دهی ندارند. افزایش پارامترهای نسبت مولی آمونیوم کربنات به اورانیل نیترات، درصد وزنی محلول آمونیوم کربنات، و غلظت اورانیم محلول اورانیل نیترات، سبب افزایش بهره‌ی رسوب‌دهی می‌شود. هم‌چنین افزایش نسبت مولی یون‌های کربنات به آمونیوم در محلول آمونیوم کربنات سبب کاهش بهره می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

   

مجله‌ی علوم و فنون هسته‌ای شماره 81


login