چکیده


سازوکار شتاب‌دهی پروتون از غلاف تشکیل شده در پشت هدف آلومینیم در برهم‌کنش لیزر با قطبش P، با پهنای زمانی fs 40 < و شدت Wcm-2  3.6×1019به طور تجربی و شبیه‌سازی مطالعه شده است.نتایج نشان دادند که انرژی ماکزیمم و هم‌چنین تعداد پروتون‌های شتاب گرفته با اِعمال چِرپ مثبت در مقایسه با حالت برهم‌کنش بدون چِرپ و چِرپ منفی افزایش می‌یابد. سپس فرایند گرم شدن الکترون‌ها در برهم‌کنش با پالس لیزر با چِرپ مثبت و منفی بررسی، و رابطه‌ی بین پارامتر چِرپ و میدان الکترواستاتیکی تولید شده در پشت هدف مطالعه شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان دادند که در برهم‌کنش لیزر با چِرپ مثبت در مقایسه با چِرپ منفی و حالت بدون چِرپ، فرایند گرم شدن الکترون‌ها و هم‌چنین میدان الکتریکی ایجاد شده به منظور شتاب‌دهی پروتون‌ها، افزایش چشم‌گیری می‌یابد.

 


کلیدواژه‌ها

   

مجله‌ی علوم و فنون هسته‌ای شماره 81


login