چکیده
 

در کار تحقیقاتی حاضر، مقادیر بالای یون فلوئورید موجود در پسماند‌های حاصل از بازیابی اورانیم از سه دسته ته‌‌ماند کف استخرهای کارخانه‌‌ی فراوری اورانیم (C36، C37 و56P)، با استفاده از روش ترسیب شیمیایی حذف شد. در این روش از کلسیم کلرید به دلیل حلالیت بالاتر آن در آب و تولید مقادیر لجن کم‌تر نسبت به سایر ترکیبات کلسیم‌دار، به عنوان عامل رسوب‌‌دهنده استفاده شد و پارامترهای مؤثر بر میزان حذف این عنصر از پسماند‌ها نظیر انتخاب نوع منعقدکننده و غلظت بهینه‌‌ی آن، PH، نسبت کلسیم به فلوئورید، زمان و سرعت
 هم‌‌زدن، زمان پیرسازی و دمای رسوب‌‌گیری بهینه‌‌سازی شدند. نتایج حاصل از این آزمایش‌‌ها نشان داد که بهره‌‌ی حذف فلوئورید در هر سه دسته پسماند مورد مطالعه به پارامترهای ذکر شده به غیر از دما وابسته است. هم‌چنین برخلاف محاسبات تئوری (به دلیل حضور سایر کاتیون‌‌ها و آنیون‌‌های موجود در ماتریس پسماند‌ها وکمک در ترسیب فلوئورید) میزان باقی‌‌مانده‌‌ی فلوئورید در پسماند نهایی برای هر سه دسته C36، C37 و56P به ترتیب به 3.6، 5.8 و mg/l 4.6 کاهش یافت که با اندکی رقیق‌‌سازی به زیر حد مجاز رسید و بنابراین قابل دورریزی مستقیم به محیط زیست خواهد بود. نتایج حاصل از آزمایش‌‌ها نشان می‌‌دهد که استفاده از کلسیم کلرید در شرایط بهینه‌‌سازی‌‌شده‌‌ی پارامتر‌های مورد بررسی، عامل ترسیب‌‌دهنده‌‌ی مناسبی برای کاهش مؤثر مقادیر بسیار بالای فلوئورید از نمونه‌‌های حقیقی است. هم‌چنین آزمایش‌‌های انجام شده با نمونه‌‌ی صنعتی کلسیم کلرید تکرار نتایج فوق را نشان می‌‌دهد که قابلیت صنعتی شدن این روش را اثبات می‌‌کند.

 

کلیدواژه‌ها

    

مجله‌ی علوم و فنون هسته‌ای شماره 81

login