چکیده

در این پژوهش، ماده ابررسانای سرامیکی پایه- بیسموت (BSCCO) به روش رسوب الکتروشیمیایی تهیه، و خواص آن مطالعه شده ‌است. الکترولیت مورد استفاده بر پایه‌‌ی ترکیبات نیترات بیسموت [Bi(NO3)3]، نیترات مس [Cu(NO3)2]، نیترات کلسیم [Ca(NO3)2] و نیترات استرانسیم [Sr(NO3)2] در حلال دی‌‌متیل‌‌‌سولفواکسید [DMSO, (CH3)2SO]
  است.  [CH3)2SO , DMSO] از آند مسی (Cu) و کاتد نقره‌ای (Ag) برای تهیه‌‌ی رسوب الکتروشیمیایی استفاده‌ شده ‌است. در شرایط اختلاف پتانسیل 5V و دمای0C   55، بهینه پتانسیل و دما برای تولید رسوب ماده‌‌ی ابررسانا مشاهده شد. طیف پراش پرتو- ایکس (XRD)، وجود فاز 2212-BSCCO را در نمونه تأیید کرد. این نمونه، یک ساختار
نانو- برگ‌شکل با دمای گذار (Tc) 85 K  را نشان می‌‌دهد.

 

کلیدواژه‌ها

    

مجله‌ی علوم و فنون هسته‌ای شماره 81


login