چکیده
 


در این مقاله به بررسی تابع توزیع چگالی نوری حاصل از فیلم‌ رادیوگرافی در ولتاژهای 80 الی kV 120 پرداخته شده است. صفحات فولادیcm2 30×30 به ضخامت‌‌های 2 و mm 88 براساس استانداردهای اروپایی با شدت جریا‌ن‌‌ها و زمان‌‌های مختلف تحت تابش قرار گرفته‌‌اند. اطلاعات فیلم‌‌های رادیوگرافی با اسکنر لیزری به داده‌‌های عددی بر مبنای داده‌‌های 8 بیتی با قدرت تفکیک dpi 3200 تبدیل شده‌‌اند. هیستوگرام‌‌های حاصل از این اسکن‌‌ها با تمام توابع احتمال موجود مقایسه شده‌‌اند. به علت فراوانی توابع احتمال، ابتدا میزان انطباق آن‌ها بر بهترین و ساده‌‌ترین هیستوگرام بررسی شد. سپس توابع انتخاب شده برای فیلم‌‌های باقی‌‌مانده به‌‌کار رفتند. به این ترتیب بهترین تابع توزیع احتمال مشخص شد. همین مراحل برای عیوب رادیوگرافی نیز به اجرا درآمدند. هم‌چنین میزان انطباق توابع توزیع احتمال به کار برده شده برای حالت زمینه و عیوب نیز بررسی شد.

 

کلیدواژه‌ها

    
 

مجله‌ی علوم و فنون هسته‌ای شماره 81


login