چکیده مقوله‌‌ی ایمنی و دسته‌‌بندی مرتبط با آن، از مسائل مهم در همه‌‌ی زمینه‌‌های صنعت هسته‌‌ای، و به‌‌ویژه راکتورهای هسته‌‌ای است. از جمله مهم‌ترین جنبه‌‌ی ایمنی در راکتورهای هسته‌‌ای، وجود سیستم‌‌های خاموشی است که هر راکتور حداقل یکی از آن‌ها را دارد. یکی از قابلیت‌‌هایی که می‌‌تواند ایمنی یک راکتور هسته‌‌ای را بالا ببرد اضافه کردن یک سیستم خاموشی دیگر به آن است. برای انجام هر تغییری مثل طراحی و جا نمایی سیستم خاموشی دوم در راکتور، توجه به ویژگی‌‌های خاص هر راکتور و معیارهای مبنای طراحی از جمله افزونگی، تنوع، استقلال، معیارهای تک نقص و حالت خود ایمن، ضروری است. یک سیستم خاموشی دوم برمبنای تزریق جاذب نوترون برای راکتور تحقیقاتی تهران با توجه به معیارها و الزامات مربوط به این راکتور طراحی شده است. طرح پیشنهاد شده اعتمادپذیری بالایی دارد که توانایی براورده کردن مهم‌‌ترین شرط طراحی، یعنی داشتن راکتیویته‌‌ی منفی مورد نیاز را داشته باشد. علاوه بر این بتواند راکتور را در بازه‌‌ی زمانی مشخص، با حاشیه‌‌ی ایمنی لازم و برای مدت زمان مورد نیاز زیر بحرانی کند. محاسبات و شبیه‌‌سازی‌‌ها با استفاده از کد محاسباتی MCNPX انجام شده است. این طرح اندکی اثر منفی روی مشخصه‌‌های مختلف قلب دارد که با بهینه‌‌سازی ساختار طراحی شده، آثار منفی ناشی از به کارگیری سیستم خاموشی دوم کمینه شده است.
 

کلیدواژه‌ها

    

مجله‌ی علوم و فنون هسته ای شماره 81


login