چكيده ویروس سندرم لکه سفید یکی از عوامل بیماری‌زای مهم در صنعت پرورش میگو است. این ویروس نه تنها در میگو بلکه در سایر سخت‌پوستان وجود دارد. نمونه‌های میگوی عفونی از جنوب ایران جمع‌آوری، و از نظر وجود ویروس سندرم لکه سفید با استفاده از آزمون  Nested PCR بررسی شدند. ویروس از میگوهای عفونی شده به روش سانتریفوژ و فیلتراسیون جداسازی، و در بدن خرچنگ دراز تکثیر داده شد. این ویروس از همولنف خرچنگ عفونی به روش شیب غلظت سوکروز و اولتراسانتریفوژ خالص‌سازی، و از راه مشاهده با میکروسکوپ الکترونی تأیید شد. تیتراسیون ویروس (دز کشنده‌ی 50%) در پست لاروهای یک گرمی میگو ببری سبز در دوره‌ی 8 تا 10 روزه انجام شد. غیرفعال‌سازی ویروس به روش پرتوتابی با استفاده از شتاب‌دهنده‌ی الکترون با انرژی MeV10 و تیمار با فرمالین انجام شد. دز کشنده‌ی 50% ویروس زنده و ویروس‌های پرتوتابی شده به روش کربر محاسبه، منحنی دز/ پایندگی با استفاده از نرم‌افزار Origin6 ترسیم، و ارزش 10D محاسبه شد. تیتر ویروس 4/105 دز کشنده‌ی 50% در هر میلی‌لیتر، و دز بهینه‌ی الکترون برای غیرفعال‌سازی این ویروس kGy 13 به دست آمد. این آنتی‌ژن ویروسی پرتوتابی شده می‌تواند در آینده برای ارزیابی سیستم ایمنی میگو استفاده شود.

کليدواژه‌ها: ویروس سندرم لکه سفید، میگو، پرتوتابی الکترون، غیرفعالسازی، فرمالین، واکسن
مجله ی علوم و فنون هسته ای شماره 80


login