فرم های این قسمت مربوط به اداره کل منابع انسانی و رفاه ، جهت جذب نیروی امریه در سازمان انرژی اتمی میباشد . 
         
 فرم تقاضای انجام خدمت نظام وظیفه 
   فرم معرفی متقاضیان امریه/نخبگان/کسر خدمت به معاونت حفاظت و امنیت