فرم های این بخش مربوط به اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی میباشد
 .
 
          
فرم درخواست انجام مصاحبه و تصویربرداری از تاسیسات هسته ای 
   فرم درخواست بازدید از پردیس شهید شهریاری (راکتور تهران و آزمایشگاه های رادیو دارو)