.

     
   داده‌های هسته‌ای، حلقه اتصال بین تحقیقات و کاربردهای فیزیک هسته‌ای هستند. داده‌های تولیدشده توسط پژوهشگران علوم هسته‌ای نظری و تجربی پس از طی مراحلی نظیر گردآوری، ارزیابی و اعتبارسنجی  در کتابخانه‌ها دسته بندی شده و در نهایت در قالب مناسب جهت استفاده کاربران منتشر می‌شوند.
     مرکز داده هسته‌ای ایران با هدف تسهیل در دسترسی به اطلاعات مرجع داده هسته‌ای برای پژوهشگران و ارائه اطلاعات قابل اعتماد و به روز در زمینه علوم و فنون هسته‌ای به افراد جامعه ایجاد شده است. این مرکز، پایگاه داده و دانش مرتبط با علوم و فناوری هسته‌ای است که توسط فیزیکدانان متخصص هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران توسعه داده می‌شود.
      مرکز داده هسته‌ای ایران آماده پذیرش پیشنهادات از طرف متخصصان و پژوهشگران می باشد. 

login