فرم‌ها و اطلاعیه‌های مندرج در این صفحه مربوط به مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای است.
 
آیین نامه تحصیلات تکمیلی ویرایش دوم
فرم درخواست دوره پسادکتری در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
فرم درخواست دوره پسادکتری در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
دستورالعمل فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری پژوهشگاه (داخل و خارج کشور)
فرم فرصت مطالعاتی شماره دو
فرم فرصت مطالعاتی شماره دو
فرم فرصت مطالعاتی شماره یک
فرم فرصت مطالعاتی شماره یک
آیین نامه نگارش و تدوین پایان نامه و رساله دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم پیشنهاد رساله دکتری دانشجویان پژوهشگاه
فرم پیشنهاد رساله دکتری دانشجویان پژوهشگاه
 
اطلاعیه مهم و فوری دانش آموختگان
اطلاعیه تحویل رساله مخصوص دانشجویان دکتری پژوهشگاه
اطلاعیه مهلت دفاع رساله و شرایط تمدید سنوات تحصیلی - مخصوص کلیه دانشجویان مقطع دکتری پژوهشگاه
اطلاعیه دانشجویان دکتری پژوهشگاه 23-9-95
اطلاعیه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 23-9-95
فرم 1 - فرم انتخاب واحد
فرم 1 - فرم انتخاب واحد
فرم 2 - فرم حذف و اضافه
فرم 2 - فرم حذف و اضافه
فرم 3 - فرم حذف اضطراری یک درس
فرم 3 - فرم حذف اضطراری یک درس
فرم 4 - فرم انصراف-مرخصی تحصیلی
فرم 4 - فرم انصراف-مرخصی تحصیلی
فرم 5 - فرم تایید تاریخ برگزاری جلسه دفاع رساله-پیشنهاد رساله
فرم 5 - فرم تایید تاریخ برگزاری جلسه دفاع رساله-پیشنهاد رساله
فرم 6 - فرم تایید گزارش(ویرایش جدید)
فرم 6 - فرم تایید گزارش(ویرایش جدید)
فرم 7 - فرم گزارش پیشرفت سه ماهه پژوهشگاه
فرم 7 - فرم گزارش پیشرفت سه ماهه پژوهشگاه
فرم 8 - فرم سمینار شش ماهه
فرم 8 - فرم سمینار شش ماهه
فرم 9 - معرفی داور
فرم 9 - معرفی داور
فرم 10 - درخواست تمدید سنوات تحصیلی
فرم 10 - درخواست تمدید سنوات تحصیلی
فرم 11 - فرم تحویل رساله
فرم 11 - فرم تحویل رساله
فرم 12 - تدریس اعضای هیات علمی پژوهشگاه در دانشگاه ها
فرم 12 - تدریس اعضای هیات علمی پژوهشگاه در دانشگاه ها
فرم 13 - صدور گواهی اشتغال به تحصیل- دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم 13 - صدور گواهی اشتغال به تحصیل- دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم 14 - صدور گواهی فراغت از تحصیل -دانش اموختگان دکتری پژوهشگاه
فرم 14 - صدور گواهی فراغت از تحصیل -دانش اموختگان دکتری پژوهشگاه
فرم 1-15- فرم دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به منظور انجام پایان نامه و رساله در پژوهشگاه 23-09-95
فرم 1-15- فرم دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به منظور انجام پایان نامه و رساله در پژوهشگاه 23-09-95
فرم 2-15- فرم  دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به منظور استفاده از امکانات و تجهیزات پژوهشگاه جهت انجام پایان نامه و رساله  به شرط پرداخت هزینه 23-09-95
فرم 2-15- فرم  دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به منظور استفاده از امکانات و تجهیزات پژوهشگاه جهت انجام پایان نامه و رساله  به شرط پرداخت هزینه 23-09-95
فرم 16-رسید دریافت پایان نامه و رساله های فاقد مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی
فرم 16-رسید دریافت پایان نامه و رساله های فاقد مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی
فرم 17- فرم گزارش پیشرفت تحصیلی شش ماهه دانشجویان دکتری بورسیه و متعهد پژوهشگاه شاغل به تحصیل در سایر دانشگاه ها
فرم 17- فرم گزارش پیشرفت تحصیلی شش ماهه دانشجویان دکتری بورسیه و متعهد پژوهشگاه شاغل به تحصیل در سایر دانشگاه ها
فرم 18-فرم تحویل امکانات و تجهیزات (ویرایش جدید)
فرم 18-فرم تحویل امکانات و تجهیزات(ویرایش جدید)
فرم 19-فرم آمادگی دفاع رساله
فرم 19-فرم آمادگی دفاع رساله