کانون بازنشستگان سازمان انرژی اتمی ایران تشکلی صنفی، علمی، تخصصی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است شامل بازنشستگان و مستمری بگیران و وظیفه بگیران سازمان انرژی اتمی ایران که اختصاراً کانون نامیده می‌شود. 

مرکز اصلی کانون در شهر تهران به نشانی انتهای کارگر شمالی، خیابان بیستم ، پلاک ۶۵ و شعبه وابسته آن در اصفهان (مرکز تکنولوژی هسته‌ای) می‌باشد.
تابعیت: اعضای کانون تابعیت ایرانی داشته و الترام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می‌دارند. 
اهـداف: کانون دارای اهداف زیر می‌باشد:
۱. فراهم آوردن وسایل آسایش و رفاه بازنشستگان عضو و بازماندگان آنان از هر جهت و حفظ و استیفای حقوق عمومی و مشروع و قانونی این قشر در جهت برقراری امکانات مناسب زندگی، تأمین مسکن، بهداشت و درمان.
۲. تلاش در جهت منزلت اجتماعی بازنشستگان عضو کانون.
۳. ایجاد شرایط لازم برای استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی، هنری، سیاحتی، زیارتی و نظایر آن برای استفاده اعضاء و افراد خانواده محترم.
۴. ایجاد شرایط لازم برای استفاده بهینه از دانش، تجربیات و اطلاعات ارزشمند بازنشستگان.
۵. تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی، تخصصی و حرفه‌ای با استفاده از دانش و نیروی بازنشستگان.
۶. استفاده از امکانات کانون بازنشستگان کشوری در برنامه ریزی و برگزاری گردش‌های دسته جمعی سیاحتی و زیارتی در داخل و خارج کشور. 
کانون به منظور استفاده بهینه از دانش، تخصص و اطلاعات بازنشستگان به ویژه در زمینه آموزش قبل از شروع به کار شاغلین سازمان نسبت به تأسیس مؤسسه آموزشی فنی و حرفه‌ای غیرانتفاعی اقدام خواهد کرد. 
شرایط و نحوه عضویت و انواع آن
کلیه بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران سازمان انرژی اتمی ایران که دارای شرایط زیر باشند، می‌توانند با تصویب هیأت مدیره به عضویت کانون درآیند:
۱. داشتن حکم بازنشستگی، وظیفه بگیری یا مستمری بگیری سازمان فوق‌الذکر
۲. پذیرش مفاد اساسنامه
۳. محروم نبودن از حقوق اجتماعی
۴. داشتن حسن شهرت حرفه‌ای و اجتماعی
۵. پراخت حق عضویت
تبصره ـ خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد، سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضاء هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی می‌باشد. 
کانون دارای دو نوع عضو خواهند بود:
۱. اعضای اصلی: به اعضایی گفته می‌شود که دارای حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می‌باشند. 
۲. اعضای افتخاری: به دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی و افراد علاقه‌مند و صاحب نظر که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و به پیشنهاد هیأت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند، گفته می‌شود.

 
login