1. درخواست شرکت فروشنده جهت صدور مجوز واگذاري دوربين پرتونگاري صنعتي/دستگاه مولد پرتو ایکس به چه شکل باید ارائه گردد؟
  درخواست کتبی شرکت فروشنده با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا براساس آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور و شخص مسئول
 2. درخواست شرکت خریدار جهت صدور مجوز واگذاري دوربين پرتونگاري صنعتي/دستگاه مولد پرتو ایکس به چه شکل باید ارائه گردد؟
  درخواست کتبی شرکت خریدار با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا براساس آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور و شخص مسئول
 3. آیا جهت دراختیارگیری دستگاه مولد پرتو ایکس یا چشمه، شركت خريدار باید مجوز افزايش منابع داشته باشد؟
  بله
 4. آیا برای واگذاری دوربين های پرتونگاري صنعتي نتیجه کنترل کیفی مثبت دوربین الزامی است؟
  بله
 5. آیا تکمیل و ارسال فرم پادمان هسته اي توسط شرکت/مرکز فروشنده برای دوربين های پرتونگاري صنعتي الزامی است؟
  بله، تکمیل فرم شماره 3، پیوست 1 "ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات دوربين های پرتونگاري صنعتي"
 6. آیا تکمیل و ارسال فرم پادمان هسته اي تکمیل شده توسط شرکت/مرکز خريدار برای دوربين های پرتونگاري صنعتي الزامی است؟
  بله،  تکمیل فرم شماره 4، پیوست 1 "ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات دوربين های پرتونگاري صنعتي"
 7. آیا شرکت خریدار دوربینهای پرتونگاري صنعتي باید مجوز تاسیس، مجوز بهره برداری و یا پروانه اشتغال پرتونگاری صنعتی با استفاده از منابع پرتو قابل حمل معتبر جهت در اختیارگیری دوربینهای پرتونگاري صنعتي داشته باشد؟
  بله
 8. آیا شرکت خریدار دستگاه مولد پرتو ایکس باید مجوز بهره برداری و یا پروانه اشتغال پرتونگاری صنعتی با استفاده از منابع پرتو قابل حمل معتبر جهت در اختیارگیری دستگاه مولد پرتو ایکس داشته باشد؟
  بله 
 9. آیا داشتن پروانه اشتغال معتبر متناسب با نوع فعالیت پرتوی شرکت خریدار الزامی است؟
  بله
 10. آیا ارسال اصل شناسنامه دوربين پرتونگاري صنعتي الزامی است؟
  بله
 11. آیا ارائه تعهد مبنی بر عدم بکارگیری مجدد تیوب معیوب الزامی است؟
  بله
 12. آیا معرفی شرکت نصب کننده تیوب جدید الزامی است؟
  بله
 13. آیا مرکز خریدار چشمه پرتونگاری صنعتی باید مثبت بودن نتیجه کنترل کیفی دوربین خود را ارایه نماید؟
  بله
 14. آیا ارایه گواهی معتبر طراحی شکل ویژه صادر شده توسط واحد قانونی کشور سازنده
 15. (Certificate of Approval of Design for Special Form Radioactive Material) برای چشمه های پرتونگاری صنعتی/غیر پرتونگاری صنعتی الزامی است؟
  بله
 16. آیا مرکز خریدار چشمه باید مجوز بهره برداری/پروانه اشتغال معتبر داشته باشد؟
  بله
 17. آیا تعیین وضعیت پسمانداری جهت چشمه های غیر پرتونگاری صنعتی پس از عمر مفید آن (قرارداد پسمانداری) الزامی است؟
  بله
 18. آیا مشخص کردن ضرورت کاربرد چشمه های غیر پرتونگاری صنعتی الزامی است؟
  بله
 19. آیا نحوه در اختیار گیری چشمه های غیر پرتونگاری صنعتی توسط مرکز فروشنده الزامی است؟
  بله
 20. آیا داشتن پروانه اشتغال معتبر جهت مرکز خریدار چشمه های غیر پرتونگاری صنعتی الزامی است؟
  بله 
 21. آیا ارسال نامه درخواست مركز خريدار/فروشنده جهت اصلاح ليست پيوست منابع پروانه اشتغال الزامی است؟
  بله
 22. جهت اخذ مجوز واگذاري موردی منابع پرتو به چه صورت باید اقدام کرد؟
   به ضوابط دریافت مجوزهای موردی(ورود، ترخیص و واگذاری منابع پرتو)، قابل دسترس درپايگاه اينترنتي این دفتر به نشاني www.aeoi.org.ir/inra مراجعه نماييد.
login