لوگو سایت

 

                                                             شرکت مادرتخصصي تولید و توسعه انرژی اتمی ايران
                       

 گزارش های شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران  خبرنامه شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

                                   

معرفی شرکت 
1. تاریخچه شرکت

در سال 1382 و براساس مصوبه شورای عالی اداری، وظایف و مأموریت‌های معاونت نیروگاه‌های سازمان انرژی اتمی ایران به شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران منتقل‌‌‌ و شرکت ایجاد شد. در مهرماه 1383 اساسنامه شرکت به تصویب هیأت وزیران رسید و فعالیت‌های اجرایی آن آغاز شد.

2. هدف و موضوع فعالیت شرکت

هدف از تشکیل این شرکت، ساماندهی و اجرای فعالیت‌های دولت در زمینه تولید و توسعه برق هسته‌ای، راهبری و انجام برخی فعالیت‌های عملیاتی و کارگزاری سازمان انرژی اتمی ایران در این زمینه و نظارت بر آن‌ها است.

موضوع فعالیت این شرکت، مدیریت و نظارت بر سرمایه‌های شرکت برای انجام هرگونه فعالیت در راستای تولید و توسعه برق هسته‌ای، مدیریت و نظارت بر انجام مطالعات، مکان‌یابی، طراحی، احداث، تأمین سوخت هسته‌ای، بهره‌برداری ایمن و ازکاراندازی نیروگاه‌های هسته‌ای و تأسیسات آن‌ها و انجام کلیه معاملات مربوط به برق هسته‌ای است.

3. ارتباط سازمانی با سازمان انرژی اتمی ایران

شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران از زیرمجموعه‌های سازمان انرژی اتمی ایران بوده و در جایگاه بازوی سیاستگذاری  سازمان، در زمینۀ توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در کشور عمل می‌کند.

4. چشم‌انداز شرکت

شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران نماد استفاده از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای برای تولید برق ایمن و مطمئن به‌منظور رفع نیاز نسل‌های آینده به انرژی پاک در راستای توسعه پایدار کشور، سازمانی پویا و توانمند ازنظر علمی و فنی و برخوردار از سرمایه‌های انسانی شایسته، متعهد و توانا است.

5. مأموریت شرکت

مأموریت شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران عبارت است از: توسعه همه جانبه نیروگاه‌های هسته‌ای در تمام مراحل مطالعات امکان‌سنجی، تعیین ساختگاه، طراحی، ساخت، راه‌اندازی، بهره‌برداری و ازکاراندازی ازمنظر کمّی، مقبولیت اجتماعی، ایمنی و فناوری.

در این راستا، محورهای اصلی فعالیت شرکت به شرح زیر است:

 • مطالعه و پیشنهاد راهبردها و سیاست‌های مناسب و برقراری اجماع و همگرایی میان ذینفعان در جهت استفاده مؤثر از فناوری صلح‌آمیز هسته‌‌ای برای تولید برق،
 • توسعه فناوری، توسعه منابع انسانی و نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی هسته‌ای،
 • تعامل سازنده و مؤثر با نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای برای استفاده از فرصت‌های علمی و فنی و تبادل تجارب،
 • ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌های هسته‌ای و خرید و فروش برق تولیدی آن،
 • تأمین مطمئن سوخت، قطعات و تجهیزات مورد نیاز نیروگاه‌های هسته‌ای،
 • ارتباط مؤثر با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و منابع داخلی برای ارتقای ظرفیت‌های کشور در حوزه‌های مختلف برق هسته‌ای.

6. اصول حاكم بر فعاليتها
 

شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، اهداف خود را بر مبنای اسناد بالادستی کشور و در راستای توسعه اقتصادی کشور و سند چشم‌انداز کشور در جهت ارتقای سطح فناوری بنا نهاده است؛ همچنین در سایه عمل به الزامات مرکز نظام ایمنی هستهای کشور، حفاظت مردم و محیط زیست را در مراحل مختلف کار نیروگاه، در دستور کار قرار دارد. در این راستا، در جهت راستی‌آزماییهای آژانس بین‌المللی و افزایش قابلیت اطمینان نیروگاه، از اجرای پادمان هستهای بهره‌‌گرفته و همچنین به‌منظور حفظ سطح ایمنی بالا در تمامی مراحل کار نیروگاه و بهبود مستمر کیفیت در ابعاد مختلف از نظام مدیریت کیفیت بهره میجوید.

این شرکت با توجه به الزامات مطرح‌شده و نیز برای دستیابی به اهداف توسعه نیروگاهها، مطالعات سناریوهای جهانی توسعه نیروگاههای هستهای را انجام‌داده تا سناریوهای توسعه نیروگاههای هستهاي در کشور را تدوین کند.

سند بالادستي

اصل 43: «استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به‌نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور» و «جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد کشور» که بهرهگيري از انرژي هستهاي براي تأمین پايدار برق، يكي از مصاديق اجرايي‌‌کردن اين اصل مهم قانون اساسي كشور، به‌شمار ميرود.

سند چشمانداز: در سند چشمانداز كشور در افق 1404، انتظار میرود جامعه ايراني چنين ويژگيهايي داشته باشد: 

 • برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي،
 • دست‌يافتن به جايگاه نخست اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقۀ آسياي جنوب غربي (شامل: آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه).

سياستهاي کلان

 • ارتقاي سطح فناوری صنايع کشور و دستيابي به فناوريهاي پيشرفته و راهبردي،
 • تلاش براي كسب فناوری و دانش هستهاي و احداث نيروگاههاي هستهاي به‌منظور تأمین سهمي از انرژي كشور و تربيت نيروهاي متخصص.

مصوبه مجلس شوراي اسلامي (در سال 1384)

دولت ج.ا.ا موظف است در چارچوب معاهده منع توليد و تكثير سلاحهاي هستهاي (NPT) و قوانين بينالمللي با بهرهگيري از انديشمندان، پژوهشگران، امكانات داخلي و بينالمللي و همچنين پيگيري اجراي تعهدات آژانس بينالمللي انرژي اتمي و كشورهاي برخوردار از اين فناوري در برابر كشورهاي عضو معاهده (NPT) نسبت به برخوردارکردن كشور از فناوري صلحآميز هستهاي ازجمله تأمین چرخه سوخت برای بيست‌‌‌هزار مگاوات برق هستهاي اقدام کند. سياستگذاري و برنامهريزي در مورد تربيت نيروي انساني متخصص اولويتبندي در فناوري و پژوهش‌های هستهاي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان انرژي اتمي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

7. شرکت زیرمجموعه

به‌منظور اجرایی‌نمودن اهداف بلندمدت كشور در استفاده از انرژي هستهاي در تأمین برق و انباشت تجربه‌های مربوط به بهره‌برداري ايمن، مطمئن و اقتصادي از نيروگاههاي اتمي، شركت بهرهبرداري نيروگاه اتمي بوشهر در سال 1386 تأسيس شد. شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر زیرمجموعه شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران است.

8. اهداف بلندمدت

اهداف بلندمدت شرکت شامل مدیریت و نظارت تولید و توسعه برق هسته‌ای، مطالعات مکان‌یابی، امکان‌سنجی، تعیین و معرفی محل مناسب برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای در سراسر کشور و انجام مطالعات طراحی و احداث 7000 تا 20000 مگاوات نیروگاه هسته‌ای در افق بیست ساله.

راهبردهای کلان

 •  ايجاد تنوع در منابع توليد انرژي الكتريكي با احداث و بهرهبرداري از نيروگاههاي هستهاي جديد،
 •  ارتقاي سطح توانمندي بهرهبرداري، نگهداري و تعميرات نيروگاههاي هستهاي،
 •  افزايش سهم مشاركت صنايع و شركتهاي داخلي،
 •  ارتقاي توانمندي نيروي انساني متخصص در حوزۀ نيروگاههاي هستهاي.


 

اهداف و راهبردهای بلندمدت شرکت

اهداف بلندمدت (10 سال)

راهبردها

توليد ايمن و كارآمد برق هسته‌اي

 • بهره‌برداري ايمن، مطمئن و اقتصادي واحد يكم توسط شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر،
 • حداكثر بهره‌مندي از توانمندي‌هاي داخلي براي بهره‌برداري،
 • ارتقاي ايمني و افزايش قابليت اطمينان در نيروگاه اتمي بوشهر،
 • بهينه‌سازي تجهيزات و سيستم‌هاي نيروگاه،
 • ايجاد نهادها و زيرساخت‌هاي لازم و انجام حمايت‌هاي (مالي، فني و انساني) مورد نياز،
 • تقويت پتانسيل پشتيباني فني در شركت توانا،
 • تأمين نيروي انساني باصلاحيت،
 • تقويت ارتباطات با كشورهاي صاحب فناوري و نهادهاي بين‌المللي.

دستيابي به ظرفيت آماده به توليد
3000 مگاوات

 • احداث واحد دوم و سوم نيروگاه اتمي بوشهر توسط پيمانكار روس،
 •  حداكثر استفاده از توانمندي داخلي،
 • تلاش براي استفاده از ظرفيت ساير كشورهاي دارنده فناوري نيروگاه هسته‌اي.

ايجاد و فراهم‌‌آوري زيرساخت‌هاي مورد نياز براي توسعه نيروگاه‌هاي اتمي

 • ارتقاي توانمندي صنايع داخلي براي توليد تجهيزات و ارائه خدمات مورد نياز نيروگاه‌هاي اتمي ازطريق تشويق و ترغيب آن‌ها،
 • فرهنگ‌سازي و تعامل فعال با ذينفعان به‌منظور بهبود پذيرش عمومي،
 • توسعه چارچوب قانوني جامع شامل ايمني، امنيت، مسئوليت و ديگر مقررات مورد نياز،
 • برقراري ارتباطات و تعاملات باز، شفاف و به‌موقع با هدف كسب و حفظ اعتماد به طرح برق هسته‌اي در سطح ملي و بين‌المللي،
 • توسعه منابع انساني در تمام مراحل توسعه نيروگاه‌هاي اتمي با بهره‌مندي از دانشگاه‌ها،
 • تأمين به‌موقع منابع مالي از اعتبارات دولتي،
 • توسعه برنامه‌هايي براي حفاظت در برابر اشعه و برنامه‌ريزي براي رخداد‌هاي غيرمنتظره،
 • بهينه‌سازي پسمانداري با بهره‌مندي از فناوري به‌روز،
 • توسعه برنامه‌هاي پادمان ملي مواد هسته‌اي،
 • تأمين مناسب و به‌هنگام سوخت هسته‌اي از منابع خارجي،
 •      ارتقاي برنامه‌هاي مقابله با شرايط اضطراري و مديريت بحران.


فعاليت‌هاي در دست اقدام

 1. توليد ايمن و كارآمد برق هسته‌اي از واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر
 • بهبود شاخص‌هاي ايمني هسته‌اي،
 • ارتقاي فرهنگ ايمني،
 • توليد برق مطمئن و پايدار،
 • پشتيباني فني به‌موقع و باكيفيت.
 
 1. دستيابي به ظرفيت آماده به توليد 3000 مگاوات
 • انجام عمليات اجرايي قرارداد (شامل: بررسي و نهايي‌كردن پيوست‌هاي قرارداد احداث واحدهاي جديد، آماده‌سازي محدوده احداث واحدهاي جديد، تأمين تأسيسات زيربنايي، امور طراحي و مهندسي و ...).
 
 1. ایجاد و فراهم‌آوري زیرساخت‌های مورد نیاز براي توسعه نيروگاه‌هاي اتمي
 • بهبود زيرنظام‌هاي مديريت منابع انساني استقراريافته،
 • ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي جذب و پرورش نيروي انساني،
 • تهيه برنامه جامع براي تأمين نيروي انساني باصلاحيت در مراحل مختلف ساخت، راه‌اندازي و بهره‌برداري،
 • انجام مطالعات و ارزيابي‌هاي اقتصادي در زمينه‌هاي مختلف فعاليت شركت به‌ويژه توسعه رآكتورهاي هسته‌اي و فناوري‌هاي جانبي،
 • ايجاد زيرساخت‌هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي موردنياز براي توسعه نيروگاه‌هاي هسته‌اي،
 • به‌روزرساني سيستم مديريت شركت و انطباق آن با الزامات نظام ايمني هسته‌اي كشور و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي،
 • رعايت و اجراي ضوابط و مقررات مركز نظام ايمني هسته‌اي كشور به‌منظور بهره‌برداري ايمن و دريافت پروانه بهره‌برداري واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر،
 • رعايت و اجراي ضوابط و مقررات مركز نظام ايمني هسته‌اي كشور براي واحدهاي جديد و دريافت اجازه‌هاي قانوني در زمان ساخت واحدهاي جديد نيروگاهي،
 • استقرار سيستم مديريت پروژه در شركت.
 

بهره‌برداري واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر

نیم‌نگاهی به سابقه طرح

 • قرارداد احداث نیروگاه اتمی بوشهر با شرکت کرافت‌ورک‌یونیون (KWU )

قرارداد ساخت نیروگاه بوشهر در تیرماه سال 1354 بین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت کرافت ورک اونیون آلمان غربی منعقد شد. براساس این قرارداد، شرکت کرافت ورک یونیون موظف شد طراحی، ساخت و نصب یک نیروگاه برق اتمی مشتمل بر دو واحد از نوع آب سبک تحت فشار به قدرت حرارتی هر یک 3765 مگاوات حرارتی با ظرفیت الکتریکی 1293 مگاوات در 18 کیلومتری جنوب غربی شهر بوشهر به‌‌صورت کلید در دست به انجام رساند. افزون بر این، پیمانکار در قرارداد جداگانه‌ای تعهد کرد که سوخت مورد نیاز نیروگاه را برای ده سال نخست تأمین کند. این قرارداد برای 30 سال عمر نیروگاه نیز قابل تمدید بوده است. همچنین، استفاده از بخار حاصل از نیروگاه اتمی بوشهر برای راه‌اندازی دو واحد آب شیرین‌کن، هر یک به ظرفیت 100.000 متر مکعب در روز، برای مصارف آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی در منطقه بوشهر نیز در قالب پروژه جانبی مطرح شد. تا سال 1979 بخشی از عملیات ساختمانی واحد اول نیروگاه پایان‌یافته و قسمتی از تجهیزات برقی و مکانیکی ساخته و نصب شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شرکت آلمانی از ادامه کار برای ساخت نیروگاه بوشهر سر باز زد.

 • قرارداد تکمیل واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر با کشور روسیه

پس از تعلیق پروژه نیروگاه اتمی بوشهر توسط شرکت کرافت ورک اونیون در دی‌ماه 1358، به دنبال امضای موافقت‌نامه همکاری‌های صلح‌آمیز اتمی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در مردادماه 1371، قرارداد تکمیل واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر بین سازمان انرژی اتمی ایران و پیمانکار روس وابسته به وزارت انرژی اتمی روسیه در دی‌ماه 1373 به امضا رسیده و در دی‌ماه 1374 نافذ شد. الحاقیه شماره یک، با هدف تصحیح و تعیین دقیق مسئولیت‌های قراردادی بین کارفرما و پیمانکار جدید (شرکت ASEطرفين در سال 1377 شرايط قرارداد را بازنگري‌کرده و به‌منظور استفاده از تجهيزات KWU و نیز واگذاري مسئوليت كل موضوع قرارداد برای طراحي، ساخت، نصب و راهاندازي به‌صورت كليد در دست توسط شركت روسي و نيز آموزش پرسنل بهره‌بردار ايراني، تغییرات لازم در قرارداد انجام و عملیات اجرایی آغاز شد.

شهریورماه 1390 واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر پس از گذراندن موفقیتآمیز آزمونهای راهاندازی برای نخستین بار به شبکه برق سراسری متصل شد. واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر پس از موفقيت در تست‌هاي دوره راه‌اندازي در مهرماه 1392 به شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر، تحويل موقت شد. درنهایت، ابتدای سال 1395 به صورت دائم تحویل طرف ایرانی شد. پيش از اين تاريخ نيز نيروگاه اتمي بوشهر در مرحله راه‌اندازي قرار داشت كه توليد برق همراه با تست‌هاي مختلف فني همراه بود. طی سال‌های پیشین، عملیات بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری و تعویض سوخت انجام شده است.

 

گاه‌شمار مهم‌ترین وقایع کلیدی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر

شرح فعالیت

تاریخ انجام

مطالعات انتگراسیون

تا سال 1379

کارهای ساختمانی

1380-1383

ساخت تجهیزات در کارخانه‌های روسیه

تا سال 1383

شروع انتقال تجهیزات

1383

ورود سوخت اصلی

26 آذرماه 1386 نخستین و آخرین محموله نهم بهمن‌ماه 1386

انجام تست 35 بار راکتور

خردادماه 1388

انجام تست 250 بار

سوم آذرماه 1388

انجام تست 110 بار

16 دی‌ماه 1388

تست کره فلزی

سوم بهمن‌ماه 1388 آغاز و در 23 بهمن‌ماه 1388پایان یافت.

شروع تست گرم Hot-Run

15 فروردین‌ماه 1389

بازرسی مجدد تجهیزات مدار اول، شستشو و سوخت‌گذاری مجدد

آغاز 8 اسفندماه 1389 و پایان 24 فروردین‌ماه 1390

رسیدن توربین نیروگاه به 3000 دور در دقیقه-قدرت نامی

اول شهریورماه 1390

تولید برق با توان 50 درصد ظرفیت

15 بهمن‌ماه 1390

رسیدن توان الکتریکی نیروگاه به 950 مگاوات

نهم اردیبهشت‌‌ماه 1391

ورود به مرحله تعمیرات پیشگیرانه برنامه ریزی شده

10 اردیبهشت‌ماه 1391

اتصال به شبکه سراسری برق کشور

17 تیرماه 1391

دستیابی به توان 1000 مگاوات و تداوم اتصال به شبکه

نهم شهریورماه 1391

انجام تست‌ها و استمرار تولید و تحویل برق به شبکه سراسری

از چهارم تیرماه 1392

تحویل موقت نیروگاه به بهره‌بردار ایرانی

مهرماه 1392

تحويل دائم به بهره‌بردار ايراني

فروردین‌ماه ‌1395 

مشخصات فنی واحد یکم نيروگاه اتمی بوشهر

راکتور نیروگاه اتمی بوشهر از نوع VVER-1000 است که مشخصات فني آن به شرح جدول زير است:
 

واحد اندازه‌گيري

مشخصات فني

رديف

40 سال

طول عمر طراحي‌شده براي راكتور

1

3000 مگاوات حرارتي

قدرت حرارتي توليدي راكتور

2

1020 مگاوات الكتريكي

قدرت الكتريكي توليدي

3

چهار شاخه

تعداد حلقه‌هاي خنك‌كاري مدار اول

4

7000 ساعت

مدت زمان بهره‌برداري در قدرت نرمال بين دو تعويض سوخت

5

سه سال

سيكل سوخت راكتور

6

163 عدد

تعداد مجتمع‌هاي سوخت داخل قلب راكتور

7

یک عدد

تعداد توربين‌هاي فشار قوي

8

سه عدد

تعداد توربين‌هاي فشار ضعيف

9

چهار عدد

تعداد مولدهاي بخار

10


 

ایمنی هسته‌ای در نیروگاه اتمی بوشهر

هدف اصلی ایمنی هسته‌ای محافظت از کارکنان، مردم و محیط زیست از اثرات مخرب مواد رادیواکتیو با ایجاد و حفظ اقدامات دفاعی مؤثر در تأسیسات هسته‌ای است. مهم‌ترین روش دستیابی به این مهم پیش‌بینی تدابیر فنی و سازمانی به‌منظور:

 • کنترل دقیق بر میزان پرتوهای رادیواکتیو و رهاسازی مواد رادیواکتیو به محیط زیست،
 • جلوگیری از وقوع حادثه،
 • کاهش عواقب حادثه در صورت بروز، است.

طراحی و ساخت نیروگاه اتمی بوشهر براساس ضوابط و مقررات مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، استانداردهای فدراسیون روسیه و مطابق با الزامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، انجام پذیرفته است. براساس ضوابط یادشده و به‌منظور دستیابی به هدف اصلی ایمنی، با انجام تحلیل جامع ایمنی از طراحی نیروگاه تمامی منابع پرتوزا و میزان آن در کلیه شرایط بهره‌برداری شناسایی‌شده و از مقاوم‌بودن طراحی صورت‌گرفته برای مقابله با تمامی حوادث درنظر گرفته‌شده، اطمینان حاصل شده است.

به منظور اطمینان از عملکرد سیستم‌های ایمنی در شرایط وقوع زلزله، تمامی ساختمان‌ها، سازه‌ها و تجهیزات مهم در برابر شتاب حداکثری ساختگاه بوشهر معادل g4/0 طراحی شده‌اند.

به‌دنبال حادثه فوکوشیما و نتایج حاصل از ارزیابی‌های بین‌المللی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اتحادیه بهره‌برداران نیروگاه‌های هسته‌ای، برنامه ارزیابی وضعیت ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر در مقابل حوادث طبیعی وخیم و تمهیدات جبرانی کوتاه‌مدت و بلندمدت تدوین و درحال اجرا است.

پايش محيطي

حصول اطمينان از عملكرد ايمن تأسيسات صنعت هسته‏اي، از دغدغه‏هاي اصلي افكار عمومي و سازمان‌هاي مسئول حفظ سلامتي مردم در هر كشور است. به‌منظور دستيابي به اين مهم مركز نظام ايمني كشور (INRA)، در سندي باعنوان Regulations for Radiation Protection During Operation of BNPP-1 و همچنين شرايط اعتباري پروانه، سازمان بهره‌بردار نيروگاه اتمي بوشهر را موظف به تأمین ايمني كاركنان، مردم، محيط زيست و ارائۀ گزارش‌هاي دوره‌اي در اين زمينه کرده است. شركت در قالب سازمان بهره‌بردار و براساس الزامات قانوني، برنامه‌ها و دستورالعمل‌هايي جامع، تدوين‌کرده و به مرحلۀ اجرا درآورده است كه شامل فرآيندهاي پيوسته‏اي برای پايش رهاسازي مواد پرتوزا و آلاينده‌هاي زيست محيطي، تعيين تغييرات محيطي ناشي از فعاليت نيروگاه اتمي بوشهر و پايش تأثيرات بهره‌برداري از نيروگاه بر محيط زيست و مردم است. پيش از شروع عمليات اجرايي ساخت نيروگاه هسته‌اي نيز سازمان بهره‌بردار با هدف شناسايي فاكتورهاي محيطي با منشأ انساني و طبيعي و تأثير آن در طراحي نيروگاه و همچنين تعيين مشخصات زمينه محيط براي مقايسه آن با مقطع بهره‌برداري نيروگاه، مطالعات جامعي از محيط اطراف نيروگاه انجام داده است. به‌منظور دستيابي به اهداف زيست محيطي آزمايشگاه پايش محيطي و حفاظت محيط زيست نيروگاه اتمي بوشهر تأسيس‌شده كه از پيشرفته‌ترين آزمايشگاه‌هاي تخصصي در خصوص پايش محيطي در سطح كشور بوده و با استفاده از مدرن‌ترين تجهيزات و نرم‌افزارهاي مهندسي محيط زيست نسبت به اندازه‌گيري مستمر پارامترهاي آب، خاك و مواد غذايي منطقه و همچنين پايش آلاينده‌هاي زيست محيطي ناشي از بهره‌برداري نيروگاه اقدام می‌کند. گفتنی‌است صحت عملكرد و سطح كيفي آزمايشگاه پايش محيطي نيروگاه اتمي بوشهر به‌صورت سالانه توسط آزمون‌هاي کفايت تخصصي داخلي و بين‌المللي ارزيابي می‌شود.

برخی فعاليت‌هاي ميداني پايش محيطي و حفاظت محيط زيست در زمينه‌هاي زير در نيروگاه انجام می‌شود:

 • پايش محيطي ازطريق نمونه‌برداري محيطي و تجهيزات برخط پايش پرتوي محيط،
 • اندازه‌گيري پارامترهاي فيزيكي و شيميایي آب‌هاي سطحي و آب چاه‌هاي محوطه نيروگاه،
 • اندازه‌گيري آهنگ دز محيطي با استفاده از دزيمترهاي ترمولومنيسانس (TLD)،
 • اندازه‌گيري وضعيت پرتوي محيط با آزمايشگاه سيار پايش محيطي،
 • سنجش آلودگي سطحي محيط با استفاده از دستگاه‌هاي قابل حمل،
 • پايش محيطي ازطريق نمونه‌برداري و آناليز نمونه‌هاي محيطي.

توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای

از مهم‌ترین مصارف صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، تولید برق توسط نیروگاه‌های هسته‌ای است. پایان‌پذیری منابع فسیلی و روند رو به افرایش رشد اقتصادی جوامع بشری، بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای برای تولید برق را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر ساخته است؛ به‌گونه‌ای که این منبع درحال‌حاضر جایگاه چشمگیری در تأمین انرژی کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته صنعتی را به خود اختصاص داده است. بر این ‌اساس، اهمیت انرژی و منابع تأمین آن، در دستورکار و اولویت اصلی دولت‌ها قرار گرفته است؛ چراکه چالش‌های متعدد سیاسی و اقتصادی، ازجمله: محدودیت روزافزون ذخایر فسیلی، نگرانی‌های زیست محیطی، رشد چشمگیر جمعیت، رشد صنعتی و اقتصادی، همۀ آن‌ها مسائل جهان‌شمولی هستند که نظر استراتژیست‌ها و اداره‌کنندگان دولت‌ها را برای یافتن راه‌های برون‌رفت از این محدودیت‌ها، به خود معطوف داشته و در این عرصه توجیه و ضرورت ایجاد تنوع در سامانه عرضه انرژی بسیاری از کشورها، موجب‌شده انرژی هسته‌ای در جایگاه یک رویکرد مطمئن اقتصادی درنظر گرفته شود.

در راستاي برنامه بلندمدت توسعه نيروگاه‌هاي هسته‌اي در كشور و اهداف ده ساله شرکت، احداث واحدهای جدید نیروگاه هسته‌ای پیگیری شد که در نتیجۀ پروتكل توسعه همكاري‌هاي دو كشور جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه در صنعت هسته‌اي در آبان‌ماه 1393 مبادله و قرارداد احداث دو واحد نيروگاه اتمي 1057 مگاواتي در ساختگاه بوشهر هم‌زمان بین دو شرکت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران -به‌عنوان کارفرما- و اتم استروي اكسپرت -به‌عنوان پیمانکار- امضا شد. این قرارداد در دی‌ماه 1395 (برابر با دسامبر 2016) نافذ و عملیات اجرایی طبق برنامه زمانبندی درحال انجام است.

 

مدل سه بعدی نیروگاه اتمی بوشهر


 

احداث واحدهای 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر

افزایش روند رو به افرایش مصرف سوخت‌های فسیلی و ظهور انواع آلاینده‌های خطرناک، آینده محیط زیست بشر را با ابهامات نگران‌کننده‌ای روبه‌رو کرده است؛ بنابراین سهم انرژی هسته‌ای به‌عنوان یکی از ره‌یافت‌های زیست محیطی برای مقابله با افزایش دمای زمین و کاهش آلودگی محیط زیست غیرقابل کتمان شده است. با اینکه مشکل زباله‌های اتمی نیز تا میزان مطلوبی مرتفع و امر پسمانداری به لحاظ قلّت حجم زباله‌های هسته‌ای و پیشرفت‌های به‌دست‌آمده علوم هسته‌ای، مدیریت و تحت کنترل قرار گرفته است. با این تفاسیر شورای جهانی انرژی تا افق 2020 میلادی سطح افزایش عرضه انرژی هسته‌ای را نسبت به میزان کنونی حدود دو برابر ارزیابی کرده است.

با این رویکرد، عملیات احداث واحدهای 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر در پنجمین سالگرد اتصال نخستین واحد نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه سراسری برق و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس سازمان انرژی اتمی، مدیرعامل شرکت تولید و توسعه و رئیس شرکت روس‌اتم انجام شد.
 

تيپ واحد 2 و 3 نيروگاه اتمي بوشهر از نوع AES-92 بوده و ویژگی‌های اصلي هر واحد عبارت‌ است از:
 

 • راكتور واحد از نوع VVER-1000 تيپ III+،
 • عمر هر واحد براساس طراحي 60 سال،
 • توان حرارتي واحد راكتور 3012 مگاوات حرارتي،
 • توان الكتريكي، 1057 مگاوات الكتريكي،
 • مصرف الكتريكي داخلي در صددرصد توان، 83 مگاوات الكتريكي،   
 • تعداد حلقه‌هاي خنك‌كاري مدار اول: چهار شاخه،
 • تعداد مولدهاي بخار: چهار عدد،
 • نوع توربينK-1000-60/3000 ،
 • تعداد توربين‌هاي فشار قوي: یک عدد،
 • تعداد توربين فشار ضعيف: چهار عدد،
 • سيكل سوخت راكتور: چهار سال،
 • مدت زمان بهره‌برداري در قدرت بين دو تعويض سوخت 12 ماه با قابليت افزايش تا 18 ماه.

 

طرح مطالعه و طراحي نيروگاه اتمي متوسط قدرت

اين طرح به‌عنوان دومين تجربه بوميسازي طراحي و ساخت راکتورهاي هسته‌اي، با توجه به محدوديت‌ها و فشارهاي بين‌المللي و با هدف ارتقای توان فني كشور تعريف و اجرايي شده است. طراحي و احداث نيروگاه يادشده با شروع فعاليت طراحي مفهومي آن، از اوايل سال 1384 آغاز شد و درنهایت پس از بررسي آن توسط يك مشاور خارجي در اوايل سال 1385 تأييد شد. طراحي پايه اين پروژه، معادل 750000 نفر/ساعت، از تاريخ اسفند سال 1385 آغاز و در آذرماه سال 1390 به اتمام رسيده است.

اين پروژه، هم‌اكنون در مرحله طراحي تفصيلي قرار دارد. محل احداث اين نيروگاه پس از مطالعات مقدماتي در ارديبهشت‌ماه سال 1386 ساختگاه دارخوين تعيين شد و اقدامات لازم در تعيين و استخراج دادههاي مهندسي سايت برای منظور‌کردن در طراحي تفصيلي درحال انجام است.

مکان‌یابی برای 20000 مگاوات نیروگاه هسته‌ای

در راستای برنامه توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای، در گام نخست، باید قابلیت‌های مناطق مختلف کشور ازنظر شرایط مناسب انتخاب ساختگاه احداث نیروگاه‌ها مطالعه و بررسی شود. در این‌باره، مطالعات انتخاب ساختگاه‌ها و احداث نیروگاه‌های هسته‌ای، پس از انتخاب مشاور در سال 1387، سال 1390 فاز نخست این پروژه (مطالعات مقدماتی) به پایان رسید که به تعیین ساختگاه‌های منتخب انجامید. در مرحله بعد، پس از تملک ساختگاه‌های موردنظر به انجام مطالعات تفصیلی اقدام خواهد شد.

بومی‌سازی تجهیزات نیروگاه‌های هسته‌ای

امروزه فناوری، جزئی مهم در فعالیت سازمان‌ها و شرکت‌ها محسوب می‌شود به‌گونه‌ای که بیشتر سازمان‌ها استراتژی‌های توسعه خود را براساس فناوری و نوآوری در آن تعریف کرده‌اند. دستیابی به فناوری‌های برتر که تضمین‌کننده کارآیی و بهره‌وری بالا در سازمان است باعث ایجاد مزیت رقابتی و جایگاهی مناسب برای سازمان در بازار رقابتی می‌شود. اغلب صنایع فعال در کشورهای درحال توسعه، انتقال فناوری از کشورهای توسعه‌یافته را به‌عنوان سیاستی برای توسعه خود درنظر قرار داده‌اند. در فرآیند بومی‌سازی، دانشی که به‌صورت نظری یا عملی در سازمان وجود ندارد ازطریق منابع خارجی دارندۀ آن کسب‌شده، در سازمان نهادینه‌شده و سپس براساس نیازهای به‌وجودآمده و الزامات خاص سازمان تغییر می‌یابد. در انتهای فرآیند بومی‌سازی، شرکت دریافت‌کننده بایستی توانایی نوآوری را در دانش کسب‌شده داشته باشد. این نوآوری در دو سطح مفهومی و عملی می‌تواند صورت گیرد. در سطح مفهومی در برگیرندۀ توسعه مفهومی دانش کسب‌شده و در سطح عملی شامل تغییرات جزئی در نحوه استفاده از این دانش کسب‌شده است. به‌طور خلاصه، بومی‌سازی فرایندی مستمر است که انتهایی برای آن قابل تصور نیست؛ اما موفقیت نسبی آن را می‌توان در نوآوری (رادیکالی/ تدریجی) یا (محصول/فرایند) دانست. انتقال فناوری به‌خودی‌خود تضمین‌کنندۀ موفقیت شرکت در بازار رقابتی نمی‌باشد، بلکه این موضوع در صورتی محقق می‌شود که این فناوری در شرکت بومی‌شده و در فعالیت‌های مختلف زنجیره ارزش شرکت نهادینه شود.

فناوری نیروگاه‌های هسته‌ای در تولید برق نیز، مدت‌هاست که مورد توجه کشور در زمینه تأمین انرژی قرار گرفته است و با توجه به قراردادهای مختلف و نهایت تلاش از سمت گیرنده فناوری، سیاست‌هایی اتخاذ شده است تا سهم صنعت داخلی در طراحی، ساخت، بهره‌برداری و نگه‌داری از نیروگاه‌های هسته‌ای افزایش یابد. در راستای این سیاست‌ها، پروژه بومی‌سازی فناوری نیروگاه‌های هسته‌ای در چهار فاز زیر درحال انجام است:

 1. فاز نیازسنجی،
 2. فاز امکان‌سنجی،
 3. انجام مطالعات مهندسی و ساخت نمونه‌های شیرآلات،
 4. انجام مطالعات مهندسی و ساخت نمونه‌های کابل‌های کنترل و قدرت.

بومی‌سازی فناوری فرآیندی است که نیازمند همت جدی و استراتژی‌های تعریف‌شده مشخص می‌باشد که ناشی از زمان‌بربودن آن است. ارزیابی توانمندی سازندگان داخلی و تعیین سطح آن‌ها، انتخاب دارندگان فناوری خارجی براساس توانمندی‌های آن‌ها و تناسب آن با توانمندی سازندگان داخلی، استفاده از روش‌های مناسب انتقال فناوری، توجه به زیرساخت‌های نهادی و تسهیل‌کننده مراودات میان طرفین، تنظیم قراردادهای انتقال فناوری و توجه به همه ابعاد در آن‌ها، توجه به منابع انسانی و تأکید بر درونی‌سازی دانش و فناوری در منابع انسانی ازجمله مسائلی است که بایستی در بومی‌سازی فناوری به آن توجه شود.

تربیت نیروی انسانی مورد نیاز توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای

برنامه‌ریزی برای تأمین و تربیت نیروی انسانی با صلاحیت مورد نیاز صنعت هسته‌ای مستلزم شناخت توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و ویژگی‌های سیستم آموزشی و تحصیلی و نیز شناخت توانمندی‌های مراکز هسته‌ای داخل و خارج کشور است. بدین‌روی، هدف این پروژه، ایجاد سیستم نظام‌مند آموزشی است که با استفاده از تجربه‌های جهانی، الزامات و نیازمندی‌های مربوط به کارکنان نیروگاه‌های هسته‌ای آن را بتواند برآورده کند.

تدوین برنامه بیست ساله توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای

تعیین میزان تولید برق هسته‌ای یا به بیان دیگر، تعداد واحدهای نیروگاه‌های اتمی مورد نیاز کشور و اینکه آیا نیازی به این نوع واحدها داریم یا خیر، از موضوع‌هایی است که همواره پرسیده می‌شود؛ هرچند در این خصوص با نگرش‌های مختلف، نظرات متفاوتی مطرح می‌شود؛ ولی براساس روش‌های علمی می‌توان به این موضوع پرداخت.

این موضوع، مورد توجه قانونگذار نیز قرارگرفته و براساس جزء 1 بند «ب» ماده 135 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت مکلف شده است، برنامه بیست ساله تولید برق از انرژی هسته‌ای را تدوین کند. شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران نیز به منظور دستیابی به این مهم، با همکاری شرکت توانیر نسبت به تهیه برنامه یادشده در فازهای زیر اقدام کرده است:

فاز 1: برآورد بار شبکه تا سال 1410،

فاز 2: سهم بهینه هر یک از نیروگاه‌ها با توجه به ویژگی‌های فنی و اقتصادی.

امروزه نرم‌افزارهای گوناگونی به‌منظور برنامه‌ریزی تولید انرژی الکتریکی تهیه‌شده و استفاده می‌شوند. هدف اصلی این برنامه‌ها، ارزیابی هزینه‌های تولید برق، تعیین زمان و نوع واحدهای جدیدی که باید در دورۀ مطالعه، وارد شبکه قدرت شود، است. نرم‌افزارهای WASP، MESSAGE، EFOM، LEAP و ENPEP ازجمله نرم‌افزارهای مورد استفاده در شبیه‌سازی سیستم‌های انرژی هستند. در این مطالعه، به‌منظور توسعه ظرفیت بهینه تولید برق کشور، از نرم‌افزار WASP، طراحی‌شده توسط مؤسسه تحقیقاتی آرگن و به سفارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استفاده شده است.

برای تعیین سهم بهینه هر یک از نیروگاه‌های کاندید، سناریوهای مختلفی درنظر گرفته‌شده که تفاوت آن‌ها در اطلاعات هزینه سرمایه‌گذاری (3000، 3500 و 4000 دلار بر کیلووات) و دوره ساخت (7 و 9 سال) نیروگاه‌های هسته‌ای، هزینه سرمایه‌گذاری (حرارتی گازی پایه 439، بخاری 938، گازی پیک 494 و سیکل ترکیبی 770 دلار بر کیلووات یا حرارتی گازی پایه 734، بخاری 1324، گازی پیک 826 و سیکل ترکیبی 1070 دلار بر کیلووات) و قیمت گاز (800 ریال بر مترمکعب یا 2/21 سنت بر متر مکعب) مورد استفاده در نیروگاه‌های حرارتی است.

یافته‌‌های این مطالعه نشان داد که در حالت پایه (نرخ رشد GDP، 8 درصد، قیمت گاز طبیعی 800 ریال بر متر مکعب و هزینه سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های اتمی 3500 دلار بر کیلووات)، ظرفیت انتخابی برای نیروگاه اتمی 5070 مگاوات است (پیک بار نهایی در حالت مرجع برابر 122659 مگاوات). در حالتی که مبنای محاسبه گاز طبیعی براساس بازار جهانی باشد (2/21 سنت بر متر مکعب)، همان‌طور که محاسبات سوخت نیروگاه‌های اتمی این‌گونه است، مقدار 8112 مگاوات نیروگاه اتمی در دورۀ مورد بررسی انتخاب می‌شود. درنتیجه، ازنظر اقتصاد ملی تصمیم‌گیری به‌عمل‌آمده برای احداث حدود 8112 مگاوات نیروگاه اتمی در دوره بیست ساله توسعه سیستم تولید نیروگاهی منتهی به سال 1410 به‌خوبی می‌تواند در محدوده توجیه‌پذیری قرار گیرد.

فعاليتهاي پذیرش اجتماعي

بی‌شک مدیریت انطباق و همگرایی مناسبات فرهنگی- اجتماعی با طرح‌ها و فناوری‌های جدید، مانع بروز چالش‌ها و تنش‌های گوناگون در مسیر فعالیت‌ها می‌شود. از آنجا که فناوری برق هسته‌ای کماکان به‌عنوان یکی از فناوری‌های نوین و البته ناشناخته در سطح قشرهای مختلف جامعه به‌شمار می‌رود. ضرورت تنظیم و تدوین چارچوب‌های شناختی برای فعالیت‌های جاری و آتی در این صنعت پیش‌رو را مضاعف می‌کند؛ بدین‌روی، ایجاد بسترهای لازم برای ارتقای آگاهی سطوح مختلف جامعه با هدف مشارکت‌افزایی آنان در پذیرش فناوری برق هسته‌ای به‌عنوان یک صنعت ایمن، مطمئن و اقتصادی از الزامات و وظایف سازمان‌های مسئول فناوری هسته‌ای در کشورها بوده و شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران در حوزه فعالیت‌های پذیرش اجتماعی نیز برنامه‌های ویژه‌ای تدوین و دردست اجرا دارد. گفتنی‌است، تمرکز بیشتر اقدام‌های انجام‌شده در مناطق دارای ساختگاه هسته‌ای (استان بوشهر)، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی است.

 

اهداف اصلی
 

 • پذیرش عمومی ضرورت‌ها و مشارکت‌افزایی (فرهنگ‌سازی و پذیرش عمومي)،
 • نهادينه‌کردن پذیرش اجتماعی با اتخاذ تمهیدات قانونی مقتضی و تهیه اسناد راهبردی ذیربط (نهادي- قانوني)،
 • افزايش سطح دانش عمومی پیرامون ابعاد و مختصات برق هسته‌ای و تبیین وجوه ممیزه آن با سایر منابع انرژی و (اجرایی و عملياتي)
 

اهداف فرعی
 

 • ايجاد نظام فراگير پايش، سنجش و ارزيابي فعالیت‌های معطوف به پذیرش اجتماعی،
 • جلب مشاركت سایر ظرفیت‌های برون‌سازمانی،
 • ارتقاي فرهنگ عمومي بهره‌برداری از برق هسته‌ای،
 • تدوين و تصويب طرح‌هاي مؤثر در تحکیم و توسعه مستمر و مداوم پذیرش اجتماعی برق هسته‌ای،
 • ایجاد شرایط دریافت ایده‌ها، پيشنهادها و سازوكارهاي قابل اجرا از سوی سطوح مختلف جامعه،
 • ارتقای و بهبود مستمر کارایي و اثربخشی اقدامات اجرایی،
 • ايجاد هماهنگي، همکاري و هم‌افزایی واحدهای متولی درون و برون سازمانی.
 

اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی اجتماعی
 

 • برقراري ارتباط با صاحب‌نظران برق هسته‌ای و برقراری شبکه‌اي از مشاوران علمي، مجرب و مانندآن،
 • برگزاري نشست‌هاي تخصصي، سمينارهاي علمي و مانندآن،
 • دیدبانی و ارتباط مستمر با مراکز علمی دولتی، سمن‌های تخصصی و مؤسسات غيردولتي ذیربط،
 • توسعه همکاری‌های مشترک پژوهشی با مراکز علمی با اولویت برق هسته‌ای در سطح داخلی،
 • تقویت ارتباط با دانشگاه‌ها ازطریق مختلف ازجمله: حمایت از پروژه‌های کارشناسی ارشد و دکتری.
 

برخی اقدامات انجام‌شده
 

 • تدوین و انتشار‌ كتب، جزوه‌ها و تهیه‌ مواد انتشاراتی‌ به‌‌منظور معرفی‌ شرکت، متناسب با جامعه هدف و انتشار نشریه‌ داخلی‌ و برون‌ سازمانی‌‌.
 • ایجاد سازوکار مناسب برای تولید محتوای اغنایی،
 • ساماندهی و تدوین الزامات برای تدوین پیوست فرهنگی- اجتماعی برای طرح‌های احداث نیروگاه برق هسته‌ای،
 • تدوین متون و بندهای قانونی (پیشنهادی اصلاحی یا تکمیلی)،
 • تهیه طرح نظرسنجی «شناخت میزان آگاهی سطوح مختلف جامعه از برق هسته‌ای»

اهداف راهبردی نظرسنجی: تدوین، تنظیم و اولویت‌بندی اثربخش گام‌های عملیاتی و اجرایی فعالیت‌های پذیرش اجتماعی و آگاهی‌بخشی، ایجاد و فراهم‌آوری امکان‌سنجی کمّی فعالیت‌ها و اقدامات به‌صورت دوره‌ای، زمینه‌سازی برای جلب مشارکت و حمایت برخی مراجع درون و برون سازمانی، امکان توجه هدفمند و علمی به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران.


 

فعالیت‌های پژوهشی

با هدف ایجاد مجاری ارتباطی با جامعه دانشگاهی و طیف‌های مختلف پژوهشگران مرتبط با صنعت برق هسته‌ای، انتشار فصلنامه علمی پژوهشی با عنوان پژوهشنامه برق هسته‌ای فراهم و به مخاطبان عرضه شده است.


 

 شركت بهرهبرداری نيروگاه اتمی بوشهر   

 به‌منظور اجرایی‌نمودن اهداف بلندمدت كشور در استفاده از انرژي هستهاي در تأمین برق و انباشت تجربه‌های مربوط به بهره‌برداري ايمن، مطمئن و اقتصادي از نيروگاههاي اتمي، شركت بهرهبرداري  نيروگاه اتمي بوشهر در سال 1386 تأسيس شد.


 چشم
انداز

 • توسعه و بهبود فرهنگ ايمني و كيفيت در تمام سطوح كاركنان نيروگاه،
 • توليد برق پاك، ايمن، اقتصادي و مطمئن در حداكثر بازدهي و ظرفيت با رعايت كليه اصول ايمني، استانداردها و الزامات نظام ايمني هستهاي كشور
 •  بهرهبرداري ايمن و اقتصادي و همچنين پشتيباني فني، نگهداري و تعميرات نيروگاه اتمي بوشهر توسط كاركنان مجرب ايراني در تمام سطوح كاري
 •  عدم بروز حوادث و اتفاقات هستهاي و حداقل حوادث و اتفاقات غيرهستهاي
 •  برخورداري از نيروي انساني متخصص و ارتقا در صنعت طراحي، ساخت و بهرهبرداري نيروگاههاي هستهاي
 •  دستيابي به جايگاه نخست در بين شركتهاي برتر داخلي


  موضوع فعاليت

   انجام هرگونه فعاليت در راستاي توليد برق، تعمير و نگهداري نيروگاه اتمي بوشهر، تأمین سوخت و بهرهبرداري  ايمن.


  مأموريت

    بهره‌برداری ایمن از هزار مگاوات ظرفیت انرژی هستهاي برای تولید برق.
   آدرس دفتر مرکزی شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران:

   تهران، خیابان نلسون ماندلا، کوچه تندیس، پلاک 8، صندوق پستی: 1486/14395