لوگو سایت

مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور
 
 

معرفی مرکز

مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور یک مرجع نظارتی دولتی است که برای توسعه ایمنی در تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای و پرتوی و نظام‌مند کردن استفادة ایمن از انرژی هسته‌ای و منابع پرتو به‌منظور حصول اطمینان از حفاظت کارکنان، مردم، نسل‌های آینده و محیط‌زیست در برابر اثرات زیان‌آور پرتوها در سطح کشور تشکیل شده است.
این مرکز با حفظ استقلال موثر، از طریق " تهیه و تدوین ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی هسته‌ای ‌و پرتوی"، " ارزیابی ایمنی"، " صدور پروانه ساخت و بهره‌برداری و مجوزهای مرتبط " و  " بازرسی، نظارت و اعمال قانون" نظارت‌های قانونی خود را اعمال می‌نماید.
این مرکز، در چهارچوب وظایف قانونی و نظارتی خود، اصول، ضوابط، رهنمودها و استانداردهای ایمنی پذیرفته‌شده در سطح بین‌المللی ازجمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مراجع نظارتی سایر کشورها را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد و برحسب مورد پس از مطابقت با قوانین موجود کشور و تشخیص مرکز مورد پذیرش، اصلاح یا رأساً اقدام به تدوین می‌نماید تا در سطح کشور اجرا شود.

نظام‌ مدیریت مرکز، با بهره‌گیری از الزامات استاندارد  (GS-R-3 2006) آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز راهنمای‌کاربردی (GS-G-3.1 2006) و  ‌مدرک (GSR Part1 2010) ایجاد شده است.
آنچه که در نظام مدیریت مرکز دارای اهمیت می‌باشد این است که ‌ایمنی باید در کلیه سطوح مدیریتی برای برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت برفعالیت‌های مرتبط با ایمنی هسته‌ای و پرتوی ، به‌عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر تلقی شده و کمبودهای احتمالی و ملاحظات اقتصادی نباید اصول ایمنی را تحت‌الشعاع قرار دهد
.
فعالیت‌های قانونی و نظارتی مرکز، حوزه‌های کاری زیر را در بر می‌گیرد.

 1. تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای و پرتوی
 2. فعالیت‌های مرتبط با کار و یا حمل‌ونقل منابع پرتو و پسمان‌های پرتوزا
 3. فعالیت‌های مدیریت پسمانداری
 4. هرگونه فعالیت یا واقعه‌ای‌که ممکن است منجر به‌آلودگی یا پرتوگیری مردم از طریق منابع طبیعی یا مصنوعی گردد
 5. فعالیت‌های قانونی و نظارتی مرکز نظام در تأسیسات هسته‌ای و پرتوی و منابع تولید پرتو، در طی دوره عمر آن‏ها و نیز در کلیه مراحل انتخاب ساخت‌گاه، طراحی، ساخت، راه‌اندازی، بهره‌برداری و ازکاراندازی ادامه خواهد داشت


چشم انداز

 • استقرار یک نظام ایمنی هـسته‌ای در کشـور به گونـه‌ای که به جامعـه اطمیـنان دهد تأسیسات هستـه‌ای و پرتـوی و انجـام فعالیـت‌هـای مرتبـط ایمـن بـوده و پـرتـوگیـری کـارکنـان، مــردم، نسـل‌های آینـده و آلـودگی پرتوی محیطزیست به حداقل ممکن قابل دستیابی کاهش می‌یابد.


ماموریت

 • حصـول اطمیـنان از استـفاده ایمـن و امـن از انـرژی هسـته‌ای و منابع پرتو در کشـور با هدف حفـاظت کارکنان، مردم، نسل‌های آینده و محیط زیست دربرابر اثرات زیان‌بار پرتوها

 

شرح وظایف مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور

 • انجام کلیه اقدامات لازم به‌منظور حصول اطمینان از حفاظت کارکنان، مردم، نسل های آینده و محیط‌زیست در برابر اثرات زیان‌آور پرتوها
 • تهیه، تصویب، ابلاغ، به‌روزرسانی و انتشار ضوابط، مقررات و رهنمودهای ایمنی هسته ای، امنیت هسته ای و حفاظت پرتوی، با بهره‌گیری از استاندارد‌های بین‌المللی بویژه استانداردهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
 • ارزیابی ایمنی تأسیسات و فعالیت های هسته ای و پرتوی
 • صدور، اصلاح، تمدید اعتبار، تعلیق و لغو پروانه و مجوز برای تأسیسات و فعالیت های هسته ای و پرتوی
 • انجام نظارت و بازرسی به‌منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات ایمنی هسته ای، امنیت هسته ای و حفاظت پرتوی
 • اعمال اقدامات الزام‌آور (اجباری) در مورد بهره بردارانی که از الزامات ایمنی هسته ای، امنیت هسته ای و حفاظت پرتوی تخطی یا عدول کرده اند
 • همکاری با مراجع ذیربط دولتی و ارائه مشاوره، راهنمائی و اطلاعات لازم در امور مربوط به حفاظت کارکنان، مردم و محیط‌زیست، آمادگی و برنامه ریزی برای وضعیت های اضطراری، حفاظت فیزیکی از تأسیسات و مواد هسته ای و ترابری مواد پرتوزا
 • ایجاد و به‌روزآوری سامانه حسابرسی و کنترل منابع پرتوزا و مواد هسته‌ای و تهیه ضوابط و الزامات لازم در سطح کشور
 • توسعه فناوری و انجام تحقیقات و استفاده از نتایج در زمینه  های ایمنی هسته ای، امنیت هسته ای و حفاظت پرتوی
 • اطلاع‌رسانی درزمینه امور مربوط به ایمنی هسته ای و حفاظت پرتوی در جهت توسعه فرهنگ ایمنی جامعه و کارکنان تأسیسات هسته ای و پرتوی
 • ایجاد و به‌روزآوری سامانه ملی اطلاعات تأسیسات و فعالیت های هسته ای و پرتوی
 • ایجاد و به‌روزآوری سامانه ملی اطلاعات پرتوگیری کارکنان، منابع پرتو و تعیین گروه‌های بحرانی
 • ارزیابی رادیولوژیکی محیط‌زیست در محدوده سرزمین جمهوری اسلامی ایران شامل تخمین پرتوگیری ناشی از پرتوهای طبیعی محیط
 • استفاده از خدمات مشاوران، مؤسسات علمی، اشخاص حقیقی و حقوقی مستقل (داخلی و خارجی) از طریق عقد قرارداد
 • برقراری ارتباط و همکاری با نظام ایمنی هسته ای سایر کشورها، سازمان‌ها و مراکز بین المللی، به خصوص آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حضور مستمر در مجامع بین المللی
 • ایفای نقش ملی درزمینه کنوانسیون های مرتبط


شرح وظایف دفتر حفاظت دربرابراشعه

 • تهیه، تدوین و به  روزرسانی ضوابط، مقررات، رهنمودها و استانداردهای حفاظت دربرابراشعه
 • ارزیابی ایمنی تأسیسات و فعالیت  های پرتوی
 • صدور، اصلاح، تمدید اعتبار، تعلیق، لغو پروانه و مجوز برای تأسیسات و فعالیت  های پرتوی
 • نظارت و بازرسی بر: کلیه فعالیت  های مرتبط با منابع پرتو مطابق با قانون حفاظت دربرابراشعه؛ حسن اجرای ضوابط و مقررات جهت حصول اطمینان از حفاظت کارکنان، مردم و محیط‌زیست؛ و مراکز ارائه خدمات مرتبط با فعالیت های پرتوی نظیر آموزش و دزیمتری
 • اعمال اقدامات الزام‌آور به اشخاص حقیقی و حقوقی که از الزامات قانونی حفاظت دربرابر اشعه تخطی یا عدول کرده‌اند
 • ایجاد یک سیستم مکانیزه به‌منظور تسهیل در اجرا، کنترل و نظارت بر فرآیندهای مرتبط با دفتر امور حفاظت در برابر اشعه
 • ایجاد و به  روزرسانی بانک اطلاعاتی از مراکز کار با پرتو، پرتوگیری کارکنان، منابع پرتو و تعیین گروه‌های بحرانی
 • ارزیابی رادیولوژیکی محیط‌زیست و تخمین پرتوگیری ناشی از پرتوهای طبیعی محیط و ناشی از فعالیت  ها در قلمروی سرزمینی
 • کنترل و پایش پرتوی لحظه  ای کشور به‌منظور آشکارکردن به‌موقع هرگونه وضعیت غیرعادی
 • انجام تحقیقات و بررسی جامع اثرات رادیولوژیکی در: مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا؛ مراکز پزشکی و بیماران؛ پرتوگیری های ممتد؛ پرتوهای غیریونساز نظیر UV، تلفن همراه و مایکروویو
 • همکاری با مراجع ذیربط دولتی در چهارچوب وظایف قانون حفاظت در برابر اشعه
 • ارائه مشاوره و راهنمایی و اطلاعات لازم در امور مربوط به حفاظت کارکنان، مردم و محیط‌زیست و همکاری با مراجع ذیربط دولتی
 • همکاری و مشاوره در تشخیص و رسیدگی به فوریت  های پرتوی ناشی از پرتوهای یونساز و غیریونساز
 • اطلاع  رسانی درزمینه امور مربوط به حفاظت دربرابراشعه در جهت توسعه فرهنگ ایمنی جامعه و کارکنان تأسیسات وفعالیت  های پرتوی
 • همکاری با مؤسسات علمی تحقیقاتی و دانشگاهی کشور و مراکز مرتبط در سایر کشورها و مجامع بین  المللی
 • ایفای نقش نقطه تماس ملی درزمینه کنوانسیون  های اعلام فوری سوانح هسته  ای و کمک  رسانی به‌هنگام وقوع سوانح هسته ای

** جهت مشاهده وب سایت اختصاصی دفتر حفاظت در برابر اشعه اینجا کلیک نمایید .

شرح وظایف دفتر امور ایمنی و فوریت‌های هسته‌ای

 • تهیه، تدوین و به‌روز‌رسانی ضوابط، مقررات و رهنمودهای ایمنی و امنیت هسته‌ای


ارزیابی مدارک مرتبط با ایمنی و امنیت هسته‌ای 

 • مدارک، اطلاعات و اسناد ایمنی و امنیت هسته‌ای
 • مدارک، اطلاعات و اسناد دوره‌ای ایمنی و امنیت هسته‌ای
 • اسناد مربوط به ریشه‌یابی و تجزیه و تحلیل وضعیت‌های غیرعادی، وقایع و حوادث در فرآیندهای راه‌اندازی و بهره‌برداری از تأسیسات هسته‌ای
 • ممیزی از پیمانکاران و سازندگان تجهیزات ، به‌منظور حصول اطمینان از وجود سیستم مطلوب مدیریت کیفیت برای انجام فعالیت‌ها در حیطه کاری آن‌ها
 • صدور مجوز برای فعالیت‌ها و ارائه پیشنهاد صدور پروانه برای انتخاب محل، ساخت، راه‌اندازی، بهره‌برداری، از کاراندازی  تأسیسات
 • بررسی مدارک متقاضیان کارگردانی راکتورهای هسته‌ای و تحقیقاتی و ارائه پیشنهاد صدور پروانه با رعایت کامل ضوابط ایمنی هسته‌ای

 
نظارت و بازرسی تاسیسات هسته‌ای به‌منظور حصول اطمینان از :
 • رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و امنیت هسته‌ای در تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای
 • رعایت شرایط اعتباری پروانه‌ها و یا مجوزها
 • ساخت تجهیزات در کارخانجات سازنده، فرآیند نصب تجهیزات، تست‌ها، تعمیرات، فرآیند راه‌اندازی و بهره‌برداری از تأسیسات هسته‌ای به‌خصوص نیروگاه‌های هسته‌ای
 • شناسایی وضعیت‌های غیرعادی، وقایع و حوادث در فرآیندهای راه‌اندازی و بهره‌برداری از تأسیسات هسته‌ای؛
 • رعایت الزامات در سیستم ملی و کنترل مواد و تأسیسات هسته‌ای


شرح وظایف دفتر خدمات هسته ای و پرتوی

 • انجام اقدامات لازم در پشتیبانی علمی و فنی مورد نیاز دفاتر مرکز
 • نظارت بر انجام اقدامات لازم به منظور حصول اطمینان از عدم آلودگی اقلام وارداتی نظیر مواد غذائی و ضایعات فلزی در مبادی ورودی و خروجی کشور در شرایط عادی و اضطراری
 • توسعه فناوری و انجام تحقیقات مرتبط با موضوعات ایمنی هسته‌ای
 • تعیین و توسعه به‌کارگیری استانداردهای مورد نیاز مرکز
 • تأیید صلاحیت کارکنان آزمون‌های غیرمخرب شاغل در تأسیسات هسته‌ای
 • ارائه مشاوره‌های فنی در جهت تأمین نیازهای فنی مرکز
 • تدوین استانداردهای ضروری مرکز با بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی بویژه استانداردهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
 • ارائه خدمات آزمون‌های غیرمخرب در انجام بازرسی‌های فنی و مشاوره‌ای مرکز
 • همکاری در جهت ارتقای ایمنی هسته‌ای با مؤسسات علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی کشور و مراکز مرتبط در سایر کشورها 
 • بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم درزمینه راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های بلند مدت و میان مدت درزمینه بازرسی‌های فنی در شرایط عادی و اضطراری
 • ارتباط و همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران درزمینه تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی مرتبط با آزمون‌های غیرمخرب و صنایع هسته‌ای
 • ارائه مشاوره فنی به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور درزمینه آزمون‌های غیرمخرب 
 • ارتباط، همکاری و مشارکت فعال در انجمن‌های علمی مرتبط و  حمایت از کنفرانس‌های علمی آزمون‌های غیرمخرب و بازرسی فنی
 

** جهت مشاهده وب سایت اختصاصی دفتر حفاظت در برابر اشعه اینجا  کلیک نمایید .