لوگو سایت

سوالات متداول

1- صدور مجوز حمل و نقل مواد پرتوزا (شناسه خدمت: 13031633100)
2- صدور مجوز حمل يكسره داخلي خارجي مواد پرتوزا (شناسه خدمت: 13031633101)
3- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال فعاليت پرتوي با اهداف آموزشي و پژوهشي (شناسه خدمت: 13031634100)
4- صدور/اصلاح/تمديد موافقت اوليه تاسيس راديو ايزوتوپ (شناسه خدمت: 13031634101)
5- صدور/اصلاح/تمديد مجوز انتخاب ساختگاه تاسيسات پرتوي راديو ايزوتوپ (شناسه خدمت: 13031634102)
6- صدور/اصلاح/تمديد مجوز احداث مراكز كار با پرتو و تاسيسات پرتوي راديو ايزوتوپ (شناسه خدمت: 13031634103)
7- صدور/اصلاح/تمديد مجوز راه اندازي مراكز كار با پرتو و تاسيسات پرتوي راديو ايزوتوپ (شناسه خدمت: 13031634104)
8- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال راديو ايزوتوپ (شناسه خدمت: 13031634105)
9- صدور/اصلاح/تمديد پروانه برچيدن تأسيسات تهيه و توليد راديوايزوتوپ (شناسه خدمت: 13031634106)
10- صدور/اصلاح/تمديد مجوز تاسيس پرتونگاري صنعتي با استفاده از منابع پرتو قابل حمل (شناسه خدمت: 13031634107)
11- صدور/اصلاح/تمديد مجوز بهره برداري پرتونگاري صنعتي با استفاده از منابع پرتو قابل حمل (شناسه خدمت: 13031634108)
12- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال پرتونگاري صنعتي (شناسه خدمت: 13031634109)
13- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال در كاربرد سنجشگرهاي پرتوي (شناسه خدمت: 13031634110)
14- صدور/اصلاح/تمديد موافقت اوليه تاسيسات پرتوي پرتودهي گاما، الكترون (شناسه خدمت: 13031634111)
15- صدور/اصلاح/تمديد مجوز انتخاب ساختگاه تاسيسات پرتوي پرتودهي گاما، الكترون (شناسه خدمت: 13031634112)
16- صدور/اصلاح/تمديد مجوز احداث مراكز كار با پرتو و تاسيسات پرتوي پرتودهي گاما، الكترون (شناسه خدمت: 13031634113)
17- صدور/اصلاح/تمديد مجوز راه اندازي مراكز كار با پرتو و تاسيسات پرتوي پرتودهي گاما، الكترون (شناسه خدمت: 13031634114)
18- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال تاسيسات پرتوي پرتودهي گاما، الكترون (شناسه خدمت: 13031634115)
19- صدور/اصلاح/تمديد پروانه برچيدن تاسيسات پرتوي پرتودهي گاما، الكترون (شناسه خدمت: 13031634116)
20- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال فعاليت كنترل بار (شناسه خدمت: 13031634117)
21- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال چاه پيمايي (شناسه خدمت: 13031634118)
22- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال در كاربرد دستگاههاي اشعه ايكس كاوشگر بدن (شناسه خدمت: 13031634119)
23- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات منابع پرتو با كاربرد غيرپزشكي (شناسه خدمت: 13031634120)
24- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال حمل و نقل مواد پرتوزا (شناسه خدمت: 13031634121)
25- صدور/اصلاح/تمديد موافقت اوليه ارائه خدمات كاليبراسيون (شناسه خدمت: 13031634122)
26- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات كاليبراسيون (شناسه خدمت: 13031634123)
27- صدور/اصلاح/تمديد مجوز احداث مراكز پرتو درماني (شناسه خدمت: 13031634124)
28- صدور/اصلاح/تمديد مجوز احداث مراكز پزشكي هسته اي (شناسه خدمت: 13031634125)
29- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال پرتوتشخيصي حيوانات (شناسه خدمت: 13031634126)
30- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال تهيه و توليد راديوكيت (شناسه خدمت: 13031634127)
31- صدور/اصلاح/تمديد مجوز احداث توليد راديو داروهاي پزشكي (شناسه خدمت: 13031634128)
32- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات به دستگاه هاي پرتودرماني (شناسه خدمت: 13031634129)
33- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات نصب، راه اندازي دستگاه هاي پرتوتشخيصي (شناسه خدمت: 13031634130)
34- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات نصب، راه اندازي دستگاه هاي پزشكي هسته اي (شناسه خدمت: 13031634131)
35- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات كنترل كيفي دستگاه هاي پرتوتشخيصي (شناسه خدمت: 13031634132)
36- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات كنترل كيفي دستگاه هاي پزشكي هسته اي وكاليبراسيون دز كاليبراتور(شناسه خدمت: 13031634133)
37- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال پرتوتشخيصي پزشكي قانوني (شناسه خدمت: 13031634134)
38- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال كار با پرتوهاي مايكرويوو و راديويي (شناسه خدمت: 13031634135)
39- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال كار با ميدان هاي مغناطيسي مستقيم يا ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي با فركانس فوق العاده كم(شناسه خدمت: 13031634136)
40- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات به مراكز كار با ليزر (شناسه خدمت: 13031634137)
41- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات به مراكز كار با پرتوهاي مايكروويو و راديويي (شناسه خدمت: 13031634138)
42- صدور/اصلاح/تمديد موافقت اوليه ساخت منابع پرتو (شناسه خدمت: 13031634139)
43- صدور/اصلاح/تمديد مجوز آزمون هاي پرتوي (شناسه خدمت: 13031634140)
44- صدور/اصلاح/تمديد پروانه ترازيت ضايعات فلزي (شناسه خدمت: 13031634141)
45- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال ساخت منابع پرتو (شناسه خدمت: 13031634142)
46- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال واردات منابع پرتو (شناسه خدمت: 13031634143)
47- صدور/اصلاح/تمديد مجوز برگزاري دوره آموزشي حفاظت در برابر اشعه (شناسه خدمت: 13031634144)
48- صدور/اصلاح/تمديد موافقت اوليه خدمات دزيمتري فردي (شناسه خدمت: 13031634145)
49- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات دزيمتري فردي TLD(شناسه خدمت: 13031634146)
50- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات دزيمتري فردي فيلم بج (شناسه خدمت: 13031634147)
51- صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات دزيمتري فردي نوترون (شناسه خدمت: 13031634148)
52- صدور/اصلاح/تمديد مجوز كار با اشعه در مراكز پرتو تشخيصي (شناسه خدمت: 13031634149)
53- صدور/ اصلاح/ تمديد مجوز كار با اشعه در مراكز پرتو درماني (شناسه خدمت: 13031634150)
54- صدور/ اصلاح/ تمديد مجوز كار با اشعه در مراكز پزشكي هسته اي (شناسه خدمت: 13031634151)
55- صدور مجوز نصب منابع پرتوي (شناسه خدمت: 13031636100)
56- صدور مجوز واگذاري منابع پرتوي (شناسه خدمت: 13031636101)
57- صدور مجوز ورود منابع پرتوي (شناسه خدمت: 13031637100)
58- صدور مجوز ترخيص منابع پرتوي (شناسه خدمت: 13031637101)
59- صدور مجوز ترخيص/ترانزيت ضايعات فلزي (شناسه خدمت: 13031637102)
60- تائيد افزايش مدت خدمت كار با اشعه(شناسه خدمت: 13032951000)
61- بررسي تشعشعات آنتن هاي تلفن همراه(شناسه خدمت: 13032952000)

 

مشخصات کاربر

تاریخ بروزرسانی پورتال

دوشنبه 27 فروردین 1403 17:02:44