لوگو سایت

گزارش خدمات


ردیف عنوان خدمت  شناسه خدمت ارزیابی کاهش میزان مراجعات حضوری بابت دریافت خدمات
تعداد مراجعه کنندگان حضوری در سال 1401 تعداد مراجعه کنندگان حضوری در سال 1402 تعداد مراجعه کنندگان به میز خدمت الکترونیکی در سال 1401 تعداد مراجعه کنندگان به میز خدمت الکترونیکی در سال 1402 ارایه خدمت در دفاتر پیشخوان 
1 صدور مجوز حمل و نقل مواد پرتوزا  13031633100 0 0 151 116 خیر
2 صدور مجوز حمل يكسره داخلي خارجي مواد پرتوزا  13031633101 0 0 430 933 خیر
3 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال فعاليت پرتوي با اهداف آموزشي و پژوهشي  13031634100 0 0 32 25 خیر
4 صدور/اصلاح/تمديد موافقت اوليه تاسيس راديو ايزوتوپ  13031634101 0 0 0 0 خیر
5 صدور/اصلاح/تمديد مجوز انتخاب ساختگاه تاسيسات پرتوي راديو ايزوتوپ  13031634102 0 0 0 0 خیر
6 صدور/اصلاح/تمديد مجوز احداث مراكز كار با پرتو و تاسيسات پرتوي راديو ايزوتوپ  13031634103 0 0 0 1 خیر
7 صدور/اصلاح/تمديد مجوز راه اندازي مراكز كار با پرتو و تاسيسات پرتوي راديو ايزوتوپ  13031634104 0 0 0 0 خیر
8 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال راديو ايزوتوپ  13031634105 0 0 3 6 خیر
9 صدور/اصلاح/تمديد پروانه برچيدن تأسيسات تهيه و توليد راديوايزوتوپ  13031634106 0 0 0 0 خیر
10 صدور/اصلاح/تمديد مجوز تاسيس پرتونگاري صنعتي با استفاده از منابع پرتو قابل حمل  13031634107 0 0 8 25 خیر
11 صدور/اصلاح/تمديد مجوز بهره برداري پرتونگاري صنعتي با استفاده از منابع پرتو قابل حمل  13031634108 0 0 25 25 خیر
12 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال پرتونگاري صنعتي  13031634109 0 0 754 471 خیر
13 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال در كاربرد سنجشگرهاي پرتوي  13031634110 0 0 97 136 خیر
14 صدور/اصلاح/تمديد موافقت اوليه تاسيسات پرتوي پرتودهي گاما، الكترون  13031634111 0 0 9 10 خیر
15 صدور/اصلاح/تمديد مجوز انتخاب ساختگاه تاسيسات پرتوي پرتودهي گاما، الكترون  13031634112 0 0 3 2 خیر
16 صدور/اصلاح/تمديد مجوز احداث مراكز كار با پرتو و تاسيسات پرتوي پرتودهي گاما، الكترون  13031634113 0 0 1 0 خیر
17 صدور/اصلاح/تمديد مجوز راه اندازي مراكز كار با پرتو و تاسيسات پرتوي پرتودهي گاما، الكترون  13031634114 0 0 1 0 خیر
18 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال تاسيسات پرتوي پرتودهي گاما، الكترون  13031634115 0 0 17 11 خیر
19 صدور/اصلاح/تمديد پروانه برچيدن تاسيسات پرتوي پرتودهي گاما، الكترون  13031634116 0 0 0 0 خیر
20 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال فعاليت كنترل بار  13031634117 0 0 2 1 خیر
21 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال چاه پيمايي  13031634118 0 0 9 10 خیر
22 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال در كاربرد دستگاههاي اشعه ايكس كاوشگر بدن  13031634119 0 0 0 0 خیر
23 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات منابع پرتو با كاربرد غيرپزشكي  13031634120 0 0 67 40 خیر
24 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال حمل و نقل مواد پرتوزا  13031634121 0 0 2 1 خیر
25 صدور/اصلاح/تمديد موافقت اوليه ارائه خدمات كاليبراسيون  13031634122 0 0 1 2 خیر
26 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات كاليبراسيون  13031634123 0 0 2 1 خیر
27 صدور/اصلاح/تمديد مجوز احداث مراكز پرتو درماني  13031634124 0 0 22 20 خیر
28 صدور/اصلاح/تمديد مجوز احداث مراكز پزشكي هسته اي  13031634125 0 0 34 30 خیر
29 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال پرتوتشخيصي حيوانات  13031634126 0 0 51 52 خیر
30 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال تهيه و توليد راديوكيت  13031634127 0 0 0 1 خیر
31 صدور/اصلاح/تمديد مجوز احداث توليد راديو داروهاي پزشكي  13031634128 0 0 0 0 خیر
32 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات به دستگاه هاي پرتودرماني  13031634129 0 0 11 3 خیر
33 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات نصب، راه اندازي دستگاه هاي پرتوتشخيصي  13031634130 0 0 45 30 خیر
34 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات نصب، راه اندازي دستگاه هاي پزشكي هسته اي  13031634131 0 0 2 3 خیر
35 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات كنترل كيفي دستگاه هاي پرتوتشخيصي  13031634132 0 0 14 12 خیر
36 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات كنترل كيفي دستگاه هاي پزشكي هسته اي وكاليبراسيون دز كاليبراتور 13031634133 0 0 2 3 خیر
37 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال پرتوتشخيصي پزشكي قانوني  13031634134 0 0 1 0 خیر
38 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال كار با پرتوهاي مايكرويوو و راديويي  13031634135 0 0 5 1 خیر
39 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال كار با ميدان هاي مغناطيسي مستقيم يا ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي با فركانس فوق العاده كم 13031634136 0 0 0 0 خیر
40 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات به مراكز كار با ليزر  13031634137 0 0 88 89 خیر
41 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات به مراكز كار با پرتوهاي مايكروويو و راديويي  13031634138 0 0 9 16 خیر
42 صدور/اصلاح/تمديد موافقت اوليه ساخت منابع پرتو  13031634139 0 0 29 16 خیر
43 صدور/اصلاح/تمديد مجوز آزمون هاي پرتوي  13031634140 0 0 22 17 خیر
44 صدور/اصلاح/تمديد پروانه ترازيت ضايعات فلزي  13031634141 0 0 19 9 خیر
45 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال ساخت منابع پرتو  13031634142 0 0 11 13 خیر
46 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال واردات منابع پرتو  13031634143 0 0 190 148 خیر
47 صدور/اصلاح/تمديد مجوز برگزاري دوره آموزشي حفاظت در برابر اشعه  13031634144 0 0 15 12 خیر
48 صدور/اصلاح/تمديد موافقت اوليه خدمات دزيمتري فردي  13031634145 0 0 0 0 خیر
49 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات دزيمتري فردي TLD 13031634146 0 0 2 4 خیر
50 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات دزيمتري فردي فيلم بج  13031634147 0 0 0 6 خیر
51 صدور/اصلاح/تمديد پروانه اشتغال خدمات دزيمتري فردي نوترون  13031634148 0 0 2 0 خیر
52 صدور/اصلاح/تمديد مجوز كار با اشعه در مراكز پرتو تشخيصي  13031634149 0 0 1853 2072 خیر
53 صدور/ اصلاح/ تمديد مجوز كار با اشعه در مراكز پرتو درماني  13031634150 0 0 84 78 خیر
54 صدور/ اصلاح/ تمديد مجوز كار با اشعه در مراكز پزشكي هسته اي  13031634151 0 0 172 172 خیر
55 صدور مجوز نصب منابع پرتوي  13031636100 0 0 81 61 خیر
56 صدور مجوز واگذاري منابع پرتوي  13031636101 0 0 2171 1866 خیر
57 صدور مجوز ورود منابع پرتوي  13031637100 0 0 373 297 خیر
58 صدور مجوز ترخيص منابع پرتوي  13031637101 0 0 1540 1299 خیر
59 صدور مجوز ترخيص/ترانزيت ضايعات فلزي  13031637102 0 0 456 384 خیر
60 تائيد افزايش مدت خدمت كار با اشعه 13032951000 0 0 603 582 خیر
61 بررسي تشعشعات آنتن هاي تلفن همراه 13032952000 0 0 659 515 خیر
جمع کل  0 0 10,180 9,627  -