لوگو سایت

گزارش سمینار بین‌المللی اقدامات قهری یکجانبه و اثرات آن‌ها (UCM's)

گزارش سمینار بین‌المللی اقدامات قهری یکجانبه و اثرات آن‌ها (UCM's)

سمينار مذكور توسط نمایندگی دائم كوبا، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی دائم جمهوری ونزوئلا تهيه شده است و شامل 9 بخش: مقدمه؛ بيانيه آغازین؛ بيانيه سخنران اصلی؛ تحریم‌های یکجانبه و حقوق بين‌الملل؛ اثرات اقتصادی تحریم‌های یکجانبه، به ویژه در زمينه‌های بشردوستانه؛ تحریم‌های یکجانبه و پاسخگویی تحت حقوق بين‌المللی جنایی؛ نقش رسانه در تحریم‌های یکجانبه و مسئوليت رسانه‌ها؛ جمع‌بندی نظرات؛ اختتام و 3ضميمه: مشروعيت و قانونی بودن تحریمها؛ برنامه سمينار؛ زندگی نامه‌ها میباشد.

14:33 - 1399/4/8بیشتر

گزارش سمینار بین‌المللی اقدامات قهری یکجانبه و اثرات آن‌ها (UCM's)

سمينار مذكور توسط نمایندگی دائم كوبا، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی دائم جمهوری ونزوئلا تهيه شده است و شامل 9 بخش: مقدمه؛ بيانيه آغازین؛ بيانيه سخنران اصلی؛ تحریم‌های یکجانبه و حقوق بين‌الملل؛ اثرات اقتصادی تحریم‌های یکجانبه، به ویژه در زمينه‌های بشردوستانه؛ تحریم‌های یکجانبه و پاسخگویی تحت حقوق بين‌المللی جنایی؛ نقش رسانه در تحریم‌های یکجانبه و مسئوليت رسانه‌ها؛ جمع‌بندی نظرات؛ اختتام و 3ضميمه: مشروعيت و قانونی بودن تحریمها؛ برنامه سمينار؛ زندگی نامه‌ها میباشد.

14:33 - 1399/4/8بیشتر

login