لوگو سایت


پژوهشکده کاربرد پرتوها


پژوهشکده کاربرد پرتوها درسال 1385 تأسیس شد
ولی سابقه فعالیت پژوهشکده کاربرد پرتوها به سال1350یعنی ابتدای فعالیت راکتور تحقیقاتی در مرکز اتمی دانشگاه تهران باز میگردد.

 ماموریت و اهداف

پژوهش در زمینه پرتوفرآوری مواد و توسعه دانش فنی کاربرد پرتوها؛ طراحی و ساخت سیستم‌های: پرتودهی، آشکارسازها و سیستم‌های دزیمتری؛ و توسعه، تولید و تضمین کیفیت رادیوداروها و رادیوایزوتوپ‌ها.

توانمندی‌ها

- طراحی و ساخت سیستم‌های پرتودهی گاما.

- تعیین دز سترونی و ارایه خدمات کنترل کیفی محصولات سترون شده (پزشکی، غذایی، کشاورزی و غیره).

- تحقیق، توسعه و تولید انواع رادیوایزوتوپ‌های مورد استفاده در پزشکی، صنعت و کشاورزی.

- نشان دارسازی انواع مولکول‌های تهیه شده با رادیوایزوتوپ‌‌های رایج در پزشکی هسته‌ای.

- طراحی، ساخت، بهینه‌سازی و کالیبراسیون آشکارسازها و دزیمترهای مختلف برای پرتوهای نوترون،

   ایکس، گاما، الکترون و ذرات باردار سنگین.

- طراحی و ساخت مانیتورهای پرتوی فردی و محیطی.

گروه های پژوهشی

- گروه پژوهشی رادیوایزوتوپ ها و رادیو داروها(آزمایشگاه: رادیو داروها، رادیوشیمی و تخلیص، پرتودهی و تولید رادیوایزوتئوپها، کنترل کیفی)

- گروه پژوهشی پرتو فرآوری و سیستم‌های پرتودهی( آزمایشگاه: پرتو فرآوری، کنترل کیفی، طراحی و ساخت)

- گروه پژوهشی آشکارسازی و دزیمتری ( آزمایشگاه: آشکارسازی و میکرودزیمتری، کالیبراسیون و دزیمتری مرجع، سیستم های دزیمتری غیر فعال)

- گروه  پژوهشی تصویربرداری و دستگاه وری( آزمایشگاه ها : تصویر برداری، بیناب سنجی،  سنجش و تصویرداری صنعتی