لوگو سایت

فرم اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی


فرم های مندرج در این صفحه ، مربوط به اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی میباشد.
 
 فرم درخواست انجام مصاحبه و تصویربرداری از تاسیسات هسته ای 
 فرم درخواست بازدید از پردیس شهید شهریاری (راکتور تهران و آزمایشگاه های رادیو دارو)

 
login