نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
اخبار
دکتر علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران به مناسبت فرا رسیدن 17 مردادماه، روز خبرنگار پیامی به شرح زیر صادر کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
   آن زمان که به واسطه دیگرگون شدن شیوة زندگی آدمی بر این کرة خاکی و بروز و ظهور تغییراتِ بنیادین در نگاه و نگرش انسان نسبت به جایگاه خود در عرصة حیات اجتماعی، کاغذِ اخبار و انتشارِ گزارش های مربوط به دستگاه دیوانی و ارگ همایونی به مرور ایّام در میان رعایا رواج یافت، کسی را این گمان نبود که در آینده ای نه چندان دور، دستگاه های اطلاع رسانی و سامانه های سخن پراکنی به نماد و نمایندة انسان عصر مدرن تبدیل خواهد شد و به طرفة العینی، مرزهای بر ساختة تاریخی را درخواهد نوردید.
   در پرتو این تغییرات و دگرگونی های ژرف و شگرف، خبرنگاران و اصحاب رسانه به پیشقراولان سپاهِ تجدّد و نوآوری و رکنِ استوارِ صیانت از دستاوردهای خرد بشری تبدیل شدند و به شهادتِ تاریخِ پرفراز و نشیب این حرفة مقدّس، با تحمل شدائد و دشواری ها و نثار جان و آسایش خویش، پرچم مبارزه با جهل و نا آگاهی را بر دوش گرفته و قَدم در راه بی برگشت نهادند.
اکنون به یُمن مجاهدت های تاریخی یاران و اصحاب رسانه و در سایة گسترشِ اعجاب انگیزِ وسائط ارتباط جمعی در عصر انفجارِ اطلاعات مسیر برای توسعه آگاهی های اجتماعی و کاستن از نفوذ اهریمنِ فساد و تباهی در ارکان زندگی جمعی فراهم آمده است.
امروز ارباب قدرت و صاحبانِ منزلت و مکنت به نیکی دریافته اند که روش و منش و شیوة سلوکِ آنان تحتِ نظارت اصحاب رسانه قرار گرفته و شهروندان صاحبِ حقّ، به یاری خبرنگاران و تحلیلگرانِ سوانح و حوادثِ اجتماعی و سیاسی، به نقدِ عملکرد آنان خواهند پرداخت و این نعمتی است که همة ما باید قدردان آن باشیم و در هر مقام و موقعیّتی، وظیفه داریم تا یار و پشتیبانِ فعالان و کنشگرانِ این عرصه باشیم.
اینجانب به نمایندگی از سوی اعضای خانوادة بزرگِ صنعت هسته ای کشور، فرا رسیدن روز خبرنگار را به تمامی تلاشگرانِ این جهادِ فرهنگی تبریک و شادباش عرض نموده و دوام سلامتی و مزید سرافرازی و بهروزی اعضای جامعة مطبوعاتی و رسانه ای کشور را از درگاه یگانة هستی بخش مسئلت می نمایم. امیدوارم در پرتو الطافِ الهی، بیش از پیش شاهد تقویتِ جایگاه این عزیزان در حوزة حیاتِ اجتماعی بوده و در عمل به این واقعیتِ انکارناپذیر اذعان نماییم که چشمان بیدار و هوشیارِ اصحاب رسانه، ضامن حفظِ سلامت جامعة بشری از گزندِ انحرافات خواهد بود.
 

نسخه قابل چاپ