• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
اخبار
1393/2/8 دوشنبه
تولید دو رقم برنج با عملکرد و کیفیت مطلوب با استفاده از پرتودهی
برنج دومین غله پرمصرف کشور می¬باشد. برهمین اساس اصلاح این گیاه در جهت افزایش عملکرد همراه با حفظ کیفیت از اهمیت خاصی برخوردار است.
برنج دومین غله پرمصرف کشور می­باشد. برهمین اساس اصلاح این گیاه در جهت افزایش عملکرد همراه با حفظ کیفیت از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از روشهای اصلاح گیاهان استفاده از جهش­زاهای فیزیکی همانند پرتوهای یونساز می­باشد. بدلیل عملکرد پائین و ورس ارقام محلی کشور که از کیفیت مطلوب و بازار پسندی برخوردارند پروژه­ای جهت تولید ارقام پرمحصول و دارای کیفیت مطلوب در پژوهشگاه علوم و فنون هسته­ای با استفاده از تکنیک اصلاح از طریق جهش توسط پرتو گاما انجام شد.
در این پروژه ابتدا دو رقم محلی طارم و موسی طارم با دزهای مختلف پرتو گاما پرتوتابی شدند. پس از تعیین دز بهینه در شرایط آزمایشگاهی، جمعیت مورد نظر از هر دو رقم با دز بهینه پرتوتابی شده و بذور پرتوتابی شده در مزرعه کشت گردید. گیاهانی با عملکرد بالا و حاوی صفات مطلوب در هرسال­ اصلاحی انتخاب شدند. گیاهان انتخابی جهت ارزیابی عملکرد در چندین منطقه کشت شده و از میان آنها دو لاین پرمحصول و با کیفیت مطلوب مشخص شد که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رقم ثبت شدند. در این پروژه با کمک تکنیک اصلاح از طریق جهش دو رقم برنج موتانت پویا و تابش با صفات کمی و کیفی برتر از قبیل پاکوتاهی، مقاومت به ورس، متحمل به بلاست، بازار پسندی مطلوب و عملکرد بالا معرفی و ثبت گردیدند.